Hakuohje

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

Apurahoja voivat hakea ainoastaan yksittäiset tutkijat. Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin eikä perusopintoihin.

Hakijan tulee olla suomenkielinen. Muulle kuin suomea äidinkielenään puhuvalle tutkijalle voidaan poikkeuksellisesti myöntää apuraha, jos hän toimii perusteiltaan suomenkielisessä tutkijayhteisössä (suomenkielisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa) ja on lisäksi integroitunut siihen kiinteästi. Tällaiselta tutkijalta voidaan edellyttää sitä, että hän hallitsee suomen kieltä niin hyvin, että tulee sillä toimeen ja kykenee kommunikoimaan myös tutkijayhteisössä suomen kielellä. Yleensä voidaan edellyttää myös sitä, että tutkija asuu pysyväisluontoisesti Suomessa.  Suomenkielisenä tutkijana ei voida pitää henkilöä joka on Suomessa vain tilapäisesti.

Apurahojen hakemuslomake löytyy kohdasta Apurahat > Hakemuslomakkeet (hakemuslomake täytetään suomeksi; liitteet voivat olla myös englanninkielisiä). Päästäkseen lomakesivuille hakijan on ensimmäistä kertaa verkkopalvelussa käydessään rekisteröidyttävä.  Lomake täytetään ja tallennetaan verkossa. Hakemuksen tietoja voi täydentää, muokata ja tulostaa eri käyntikerroilla, kunhan pitää muistissa rekisteröimänsä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Nämä tunnukset olisi hyvä säilyttää myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten (apurahan myöntöpäätös ja raportointi). Verkkopalvelin sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.2.2019 klo 23.59 (Suomen aikaa).

Hakemus lähetetään ainoastaan verkkopalvelimen kautta. Käsiteltäväksi ei oteta postitse eikä sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia tai lausuntoja. Kun hakemus on asianmukaisesti lähetetty käsiteltäväksi, näkyy hakemuksen ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa teksti ‘Lähetetty’ (hakemusta täytettäessä samassa kohdassa on teksti ‘Kesken’).

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista perua hakuaikana joko kokonaan tai muutoksien tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa: Lähetetty) vierestä ‘Muokkaa’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä). Huomioithan kuitenkin, että jos et peruuttamisen (ja mahdollisten muutosten jälkeen) lähetä hakemusta uudelleen, ei  se tule lainkaan mukaan käsittelyyn. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä säätiön toimistoon.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

Täytä hakemukseen kuuluvat sivut huolellisesti. Apurahoja ei voi hakea toisen henkilön puolesta.

Henkilötiedot

Nimi

Sukunimi ja etunimi omiin kohtiinsa, kuten pyydetään.

Oppiarvo

Jos oppiarvosta on käytössä virallinen lyhenne (Suomen Valtiokalenteri), käytetään sitä (esim. FM, KTM, PsT jne.). Muussa tapauksessa oppiarvo kirjoitetaan kokonaisuudessaan.

Syntymäaika

muodossa pp.kk.vvvv tai ppkkvv

Osoite

kirjoitetaan muodossa:
katuosoite
postinumero ja postitoimipaikka
(max. neljä riviä)

Hakemus

Apurahatyypit

Valita voi vain yhden seuraavista, haettavana olevista vaihtoehdoista:

NUOREN TUTKIJAN APURAHA

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa nuoren lahjakkaan tutkijan omistautuminen tutkimustyöhönsä vuoden ajaksi muusta työstä vapaana. Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa (lukuunottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta).  Nuoren tutkijan apuraha  muodostuu  henkilökohtaisesta apurahasta, jonka suuruus väitöskirjatyön tekijöille on 25.000 euroa/12 kk (väitelleille tutkijoille 28.000 euroa/12 kk) sekä 1.500 euron kulumäärärahasta tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin. Henkilökohtaiseen apurahaosuuteen sisältyy n. 15 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu, mikä apurahansaajan tulee itse maksaa saamastaan apurahasta Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi. Nämä kaikki edellä mainitut apurahaosuudet maksetaan ainoastaan apurahansaajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai laitoksen).

Lisäksi apurahansaajan pääainelaitokselle (ei ulkomaisille yliopistoille) voidaan maksaa väitöskirjatyöntekijän osalta 1.750 euron ja väitelleen osalta 2.000 euron yleiskustannuslisä apurahatutkijan hankkeen toteuttamiseen tarvittavien tavanomaisten perusedellytysten turvaamiseksi.

Näiden osuuksien (työskentelyapuraha, kulumääräraha ja yleiskustannuslisäosuus) yhteissumma 28.250/31.500 euroa tulostuu hakemukseen automaattisesti. Säätiö voi tarvittaessa vähentää yleiskustannuslisäosuuden myönnettävästä apurahasta, jos edellytyksiä maksamiselle ei ole (esim. tutkija tekee tutkimustyötään ulkomaisessa yliopistossa).

Nuoren tutkijan apurahaa on mahdollista saada kolmena vuotena, mutta se myönnetään aina vain vuodeksi kerrallaan ja jokaisesta jatkokaudesta (2. vuosi, 3. vuosi) tehdään erillinen hakemus säätiön normaalina hakuaikana. Osa hakijoista saa myöntöpäätöksen yksivuotisena, jolloin optiota kahdelle seuraavalle vuodelle ei ole. Se ei kuitenkaan estä apurahan hakemista uudelleen.

Jos hakija on jo väitellyt, merkitään rasti hakemuksen tähän kohtaan. Voidakseen hakea väitelleen apurahaa, hakijan tulee olla väitellyt/väitöspäivämäärä vahvistettu huhtikuun 2019 loppuun mennessä (siten että hakija väittelee viimeistään touko-kesäkuun aikana). Jos hakija väittelee tämän jälkeen, voi apurahaa hakea post doc -tutkimukseen, mutta mahdollinen myöntöpäätös tehdään ei-väitelleen suuruisena eikä myönnettyä summa voida jälkikäteen enää muuttaa.

NUOREN TUTKIJAN APURAHA/2. VUOSI TAI 3. VUOSI

Jos tarkoituksena on hakea jo aiemmin Emil Aaltosen Säätiön myöntämän nuoren tutkijan apurahan  ensimmäiselle vuodelle jatkoa, valitaan nuoren tutkijan apurahavaihtoehdoista oikea sen mukaan, onko kyseessä toinen vai  kolmas vuosi. Selvitys edellisen vuoden apurahan käytöstä tulee olla hakemuksen liitteenä. Jos nuoren tutkijan apuraha on aiemmin myönnetty yksivuotisena, apurahaa on mahdollista hakea, mutta silloin valitaan edellinen kohta “nuoren tutkijan apuraha”.

OSAVUOTINEN TYÖSKENTELYAPURAHA

Osavuotinen työskentelyapuraha myönnetään 4 – 10 kk:n työskentelyyn muusta työstä vapaana (lukuunottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta). Apurahan määrä on 2.080 euroa/kk ja väitelleille 2.330 euroa/kk sisältäen Melalle maksettavan lakisääteisen eläkevakuutusmaksun (n. 15 % työskentelyyn tarkoitetun apurahan määrästä), mikä apurahansaajan tulee itse maksaa saamastaan apurahasta Melalle. Lisätietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi. Säätiö maksaa sekä henkilökohtaisen apurahaosuuden että Melalle maksettavan osuuden ainoastaan apurahansaajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai laitoksen).

Lisäksi apurahansaajan pääainelaitokselle (ei ulkomaisille yliopistoille) voidaan maksaa väitöskirjatyöntekijän osalta 145 euroa ja väitelleen osalta 165 euroa kuukaudessa yleiskustannuslisää apurahatutkijan hankkeen toteuttamiseen tarvittavien tavanomaisten perusedellytysten turvaamiseksi. Näiden osuuksien (henk.koht. apuraha ja yleiskustannuslisäosuus) yhteissumma tulostuu hakemukseen automaattisesti määritellyn työskentelykuukausien lukumäärän (4 – 10) mukaisesti. Säätiö voi tarvittaessa vähentää yleiskustannuslisäosuuden myönnettävästä apurahasta, jos edellytyksiä maksamiselle ei ole (esim. tutkija tekee tutkimustyötään ulkomaisessa yliopistossa).

Jos hakija on jo väitellyt, merkitään rasti hakemuksen tähän kohtaan. Työskentelykuukausien lukumäärä lisätään sille varattuun paikkaan, jolloin  haettu summa tulostuu hakemukseen automaattisesti sisältäen yliopistolle mahdollisesti maksettavan yleiskustannuslisän.

VAIHTOEHTOISESTI: 1. NUOREN TUTKIJAN 2. OSAVUOTINEN TYÖSKENTELYAPURAHA

Valitsemalla tämän kohdan hakija hakee ensisijaisesti vuoden mittaista nuoren tutkijan apurahaa ja jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin toissijaisesti osavuotista työskentelyapurahaa lyhyempiaikaiseen tutkimukseen (ks. ohjeet edellä).

Tässä vaihtoehdossa hakemukseen työskentelyjakson kohdalle merkitään osavuotisen työskentelyapurahan kuukaudet; nuoren tutkijan apurahakuukausien lukumäärä (12 kk) tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti, samoin kuin haetut summat.

KANNUSTUSAPURAHA

Kannustusapuraha on tarkoitettu hakijan tutkimustyön tukemiseen (apurahakausi alle neljä kuukautta) ja tutkimustyön edistymisen kannustamiseen. Se on kaikille samansuuruinen, 5.000 euroa. Kannustusapuraha ei täytä lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin kuuluvien apurahojen ehtoja, joten sitä ei ilmoiteta Melalle.

KOHDEAPURAHA

Kohdeapurahat on tarkoitettu esim. tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, matkoihin tai konferensseihin, joten ne eivät kuulu lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin. Hakijan tulee merkitä apurahan käyttötarkoitus sille varattuun kohtaan. Kohdeapurahaa voi hakea enintään 5.000 euroa. Kustannusarvio tulee eritellä tarkemmin yhteenvedossa tai tutkimussuunnitelmassa.

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTO

Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston nuoren tutkijan (vain yksivuotisia), osavuotiset työskentely-, kannustus- ja kohdeapurahat (katso ko. apurahatyyppien yleiset hakuohjeet edellä). Näitä apurahoja myönnetään teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja muutoksen ulottuvuuksien ja niihin mahdollisesti liittyvien ongelmien ja haasteiden tunnetuksi tekemiseen. Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta, jos hakemus/tutkimus aihepiirinsä puolesta soveltuu rahoitettavaksi tästä rahastosta. Rahaston omat sivut löytyvät täältä.

Tutkimuksen aihe

Tutkimuksen aihe suomeksi merkitään mahdollisimman lyhyesti, mutta tutkimusta kuvaavasti

Tieteenala

Hakija merkitsee rastilla sen tieteenalan, johon tutkimus lähinnä kuuluu.
Aloista on mahdollista merkitä vain yksi.

Tutkimuspaikka

Tutkimuspaikka valitaan valikosta. Jos tutkimuspaikkaa ei ole mainittu listassa, valitaan kohta “muu yliopisto tai tutkimuslaitos” ja tutkimuspaikka merkitään tämän valikkoruudun alapuolella olevaan tyhjään ruutuun. Nuoren tutkijan apurahaa ja osavuotista työskentelyapurahaa hakevien osalta tutkimuspaikaksi tulee merkitä  se yliopisto, jonne mahdollinen yleiskustannuslisäosuus tullaan maksamaan.

Suosittelijat

Nuoren tutkijan, osavuotiseen työskentely- ja kannustusapurahahakemukseen liittyvän lausunnon antaa hakijan apurahahankkeeseen perehtynyt henkilö tai yhteisö (esim. opinnäytetyön ohjaaja). Kohdeapurahojen osalta lausuntoa ei välttämättä tarvitsee toimittaa, jos kyse on esim. konferenssimatkasta. Myöskään muiden apurahatyyppien osalta lausunnot eivät ole pakollisia, mutta kuitenkin merkittäviä. Enintään kaksi lausuntoa/hakemus on yleensä riittävä määrä. Hakija pyytää lausunnonantajaa täyttämään Emil Aaltosen Säätiön kotisivuilta kohdasta ‘Apurahat > Lausuntojärjestelmä‘ löytyvän sähköisen lausuntolomakkeen viimeistään 28.2. mennessä, jolloin lausuntojärjestelmä sulkeutuu klo 23.59 Suomen aikaa (saatavana myös englanninkielinen lomake; kirjautumisohjeet lausunnonantajille löytyvät lausuntojärjestelmän ensimmäiseltä sivulta). Säätiö ei siis lähetä minkäänlaista ilmoitusta/pyyntöä hakemuksessa nimetylle lausunnonantajalle. Lausunnonantajan yhteystietoja pyydetään vain mahdollisesti tarvittavia lisätietoja varten.

Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka hakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Hakijan tulee siis huolehtia, että lausunnonantajalle jää riittävästi aikaa jättää lausuntonsa ja painottaa myös sitä, että lausuntoja ei enää vastaanoteta 28.2. jälkeen. Sähköpostilla, postitse tai myöhässä toimitettuja lausuntoja ei oteta käsittelyyn.

Jos lausunnonantaja on antanut lausuntonsa suoraan hakijalle, sen voi liittää pdf:nä hakemukseen (ks. ohje/Liitteet) hakuaikana (15.2. asti).

Aikaisemmat apurahat

Tähän kohtaan merkitään kaikki saadut apurahat viimeisen viiden vuoden ajalta.

Muut ratkaisemattomat rahoitushakemukset

Vireillä olevat apurahakemukset merkitään tähän. Apurahojen käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi Emil Aaltosen Säätiölle, samoin siirtymisestä palkalliseksi jatko-opiskelijaksi tutkijakouluun.

Yhteenveto tutkimussuunnitelmasta

Tiivistelmä/johdanto tutkimuksesta sekä mahdollinen selvitys suunnitellusta rahoituksesta (kohdeapurahat). Tiivistelmän tulee olla suomenkielinen (varsinainen tutkimussunnitelma voi olla myös englanninkielinen).

LIITTEET

Liitetiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Tallenna liitteet pdf-tiedostoksi suoraan esim. tekstinkäsittelyohjelmastasi.  Jos ohjelma ei osaa tuottaa pdf-tiedostoja, voit asentaa tietokoneeseesi jonkin ilmaisista pdf-tiedostojen luontiohjelmista.

Hakemukseen liitetään seuraavat liitteet (voivat olla myös englanninkielisiä) ja ne tulee nimetä, kuten alla:

ANSIOLUETTELO (jossa olisi hyvä mainita myös pääaineen (-eiden) arvosana(t), mikäli sellaiset ko. tieteenalalla annetaan; voi myös toimittaa erillisen todistuskopion).
JULKAISULUETTELO (viiden viimeisen vuoden julkaisut). Jos julkaisuja ei ole tai niitä on vain muutama, voi ne merkitä myös esim. tutkimussuunnitelmaan tai ansioluetteloon.
TUTKIMUSSUUNNITELMA (yksityiskohtainen, 1-10 sivua); KOHDEAPURAHOJEN osalta esim. matkasuunnitelma ja miten matka liittyy hakijan tutkimukseen tai muu käyttötarkoitusta kuvaava/selvittävä suunnitelma.
SELVITYS – Jos hakija on saanut aiemmin Emil Aaltosen Säätiöltä apurahan, josta selvitystä ei ole vielä toimitettu, liitetään se hakemukseen. HUOM. Hakemuksen lisäksi selvitys tulee toimittaa myös täyttämällä erillinen selvityslomake apurahojen verkkopalvelussa (paitsi jos hakemuksessa selvitettävä apurahakausi on edelleen kesken).
Muut (Mahdolliset muut hakemuksen kannalta oleelliset liitteet, jotka voi nimetä niitä kuvaavalla tavalla.)

LAUSUNTO – Hakija pyytää lausunnonantajaa toimittamaan lausunnon suoraan Emil Aaltosen Säätiölle täyttämällä sähköisen lausuntolomakeen 28.2. mennessä, jolloin lausuntojärjestelmä sulkeutuu klo 23.59 Suomen aikaa (tarkemmat ohjeet kohdassa ‘Suosittelijat’.  Jos hakija kuitenkin on saanut lausunnon itselleen liitettäväksi hakemukseen, voi sen liittää hakemukseen pdf-tiedostona hakuajan päättymiseen 15.2. asti.

TIEDUSTELUT, TEKNINEN TUKI

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastataan säätiön toimistossa puh. (03) 222 0401, sähköposti: apurahat@emilaaltonen.fi.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse osoitteessa hakemustuki@datalink.fi

LÄHETETYN HAKEMUKSEN TIETOJEN TAI LIITTEIDEN MUOKKAAMINEN TAI HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN 

Tarvittaessa sähköisesti lähetetty hakemus on mahdollista peruuttaa hakuaikana joko kokonaan tai muutoksien tekemiseksi. Valitse lähettämäsi hakemuksen (ensimmäisellä sivulla tila-kohdassa: Lähetetty) vierestä ‘Muokkaa’ ja seuraavalta sivulta kohdasta ‘Toiminnot’ – ‘Peruuta hakemus’ (aiemmin tallentamasi tiedot eivät häviä peruuttamisen yhteydessä). Huomioithan kuitenkin, että jos et peruuttamisen (ja mahdollisten muutosten jälkeen) lähetä hakemusta uudelleen, ei  se tule lainkaan mukaan käsittelyyn.

Siinä tapauksessa, että haluat peruuttaa hakemuksen kokonaan,  ei sinun peruuttamisen jälkeen tarvitse tehdä enää muita toimenpiteitä. Tällöin hakemuksen tilaksi vaihtuu ‘kesken’, eikä  se ole enää mukana käsittelyssä.

PÄÄTÖKSET

Päätökset nuoren tutkijan, osavuotisista työskentely-, kannustus- ja kohdeapurahoista tehdään huhtikuun lopussa 2019 ja toukokuun alussa apurahansaajille lähetetään kirjeet hakemuksessa mainittuun osoitteeseen (kielteisistä päätöksistä ilmoitusta ei siis lähetetä). Saajaluettelot päivitetään toukokuun alkupuolella myös säätiön kotisivuille.

Myönnetyn apurahan käyttö tulee pääsääntöisesti aloittaa 30.4.2020 mennessä.

TIETOSUOJA

Hakemustietojen käsittelystä saa tietoa säätiön kotisivuilta www.emilaaltonen.fi > Apurahat > Tietosuojaseloste.