Hakemuslomakkeen täyttöohjeet

Nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

Täytä hakemussivut huolellisesti. Apurahoja ei voi hakea toisen henkilön puolesta.

HAKIJA

Nimi
Sukunimi ja etunimi omiin kohtiinsa, kuten pyydetään.

Oppiarvo
Käytössä oleva lyhenne oppiarvosta (esim. FM, KTM, PsT, PhD jne.).

Syntymäaika
Muodossa pp.kk.vvvv tai ppkkvv

Sukupuoli
Kysymme hakemuslomakkeella hakijan sukupuolta ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Vastausta ei yksilöidä millään tavalla hakijaan ja sen vuoksi valittu vaihtoehto ei myöskään näy varsinaisella hakemuslomakkeella (pdf).

Osoite
Kirjoitetaan muodossa:
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
(max. neljä riviä)

HAKEMUS

Apurahatyypit
Hakemuslomakkeella on mahdollista valita vain yksi seuraavista, haettavana olevista vaihtoehdoista:

Nuoren tutkijan apuraha

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa nuoren lahjakkaan tutkijan omistautuminen tutkimustyöhönsä vuoden ajaksi muusta työstä vapaana. Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta, n. 1pv/vko). Nuoren tutkijan apuraha muodostuu henkilökohtaisesta työskentelyosuudesta ja kulumäärärahasta, joka on tarkoitettu tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin. Apurahan suuruus on väitöskirjatyöntekijöille 34 000 euroa/12 kk ja väitelleille tutkijoille 37 000 euroa/12 kk. Työskentelyyn tarkoitettu määräraha on aina vähintään 25 000 euroa. Kulumäärärahaa ei makseta erikseen, vaan se sisältyy apurahaan. Kuluja voivat olla esim. materiaalit, aineistohankinnat, matkat, työtilavuokrat, eläkevakuutusmaksut tms. Yliopiston mahdollisesti perimiä työtilavuokria tai muita palvelumaksuja voi tarvittaessa maksaa myös kulumäärärahasta, mutta tässä tapauksessa apurahansaajan tulee itse sopia maksuista yliopiston kanssa.

Apurahaan sisältyy n. 13 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.

Nuoren tutkijan apurahaa on mahdollista saada kolmena vuotena, mutta se myönnetään aina vain vuodeksi kerrallaan ja jokaisesta jatkokaudesta (2. vuosi, 3. vuosi) tehdään erillinen hakemus säätiön normaalina hakuaikana. Toisen/kolmannen vuoden apurahaa haetaan tällöin apurahatyypillä ’Nuoren tutkijan apuraha/2. vuosi tai 3. vuosi’, ks. seuraava kohta). Osa hakijoista saa myöntöpäätöksen yksivuotisena, jolloin optiota seuraavalle vuodelle ei ole. Se ei kuitenkaan estä apurahan hakemista uudelleen. Jos tarkoituksena on hakea uutta nuoren tutkijan apurahaa, valitaan tämä apurahatyyppi (Nuoren tutkijan apuraha).

Väitellyt
Tähän kohtaan merkitään rasti, mikäli hakija on jo väitellyt. Mikäli hakija ei ole vielä väitellyt, niin voidakseen hakea väitelleen apurahaa, hakijan tulee liittää hakemukseensa väitöksen esitarkastuslausunto hakuajan päättymiseen mennessä. Jos lausuntoa ei ole toimitettu, voi apurahaa hakea post doc -tutkimukseen, mutta mahdollinen myöntöpäätös tehdään ei-väitelleen suuruisena eikä myönnettyä summaa voida jälkikäteen enää muuttaa. Tällöin ei myöskään merkitä rastia väitellyt-kohtaan.

Nuoren tutkijan apurahakuukausien lukumäärä (12 kk) tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti, samoin kuin haettu summa.

Nuoren tutkijan apuraha/2. vuosi TAI 3. vuosi

Jos tarkoituksena on hakea jo aiemmin Emil Aaltosen Säätiön myöntämän nuoren tutkijan apurahan ensimmäiselle/toiselle vuodelle jatkoa, valitaan nuoren tutkijan apurahavaihtoehdoista oikea sen mukaan, onko kyseessä toinen vai kolmas vuosi. Selvitys edellisen vuoden apurahan käytöstä tulee olla hakemuksen liitteenä. Jos nuoren tutkijan apuraha on aiemmin myönnetty yksivuotisena, apurahaa on mahdollista hakea, mutta silloin valitaan edellinen kohta ’Nuoren tutkijan apuraha’.

Väitellyt
Tähän kohtaan merkitään rasti, mikäli hakija on jo väitellyt. Mikäli hakija ei ole vielä väitellyt, niin voidakseen hakea väitelleen apurahaa, hakijan tulee liittää hakemukseensa väitöksen esitarkastuslausunto hakuajan päättymiseen mennessä. Jos lausuntoa ei ole toimitettu, voi apurahaa hakea post doc -tutkimukseen, mutta mahdollinen myöntöpäätös tehdään ei-väitelleen suuruisena eikä myönnettyä summaa voida jälkikäteen enää muuttaa. Tällöin ei myöskään merkitä rastia väitellyt-kohtaan.

Nuoren tutkijan apurahakuukausien lukumäärä (12 kk) tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti, samoin kuin haettu summa.

Osavuotinen työskentelyapuraha

Osavuotinen työskentelyapuraha myönnetään 4–10 kuukauden työskentelyyn muusta työstä vapaana (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta, (n. 1 pv/vko). Osavuotinen työskentelyapuraha muodostuu henkilökohtaisesta työskentelyosuudesta ja kulumäärärahasta, joka on tarkoitettu tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin. Apurahan suuruus on väitöskirjatyöntekijöille 2 275 euroa/kk + kulumääräraha 150 euroa/kk ja väitelleille tutkijoille 2 535 euroa/kk + kulumääräraha 175 euroa/kk. Kulumäärärahaa voi käyttää esim. materiaaleihin, aineistohankintoihin, matkoihin, työtilavuokriin, eläkevakuutusmaksuihin tms. Yliopiston mahdollisesti perimiä työtilavuokria tai muita palvelumaksuja voi tarvittaessa maksaa myös kulumäärärahasta, mutta tässä tapauksessa apurahansaajan tulee itse sopia maksuista yliopiston kanssa.

Apurahaan sisältyy n. 14 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.

Työskentelyjakso (osavuotinen – kk)
Mikäli hakija on valinnut apurahatyypiksi ’Osavuotisen työskentelyapuraha’, tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti tämä osio. Tähän kohtaan tulee merkitä kuukaudet, mille ajalle osavuotista työskentelyapurahaa haetaan (4–10 kk).

Väitellyt
Tähän kohtaan merkitään rasti, mikäli hakija on jo väitellyt. Mikäli hakija ei ole vielä väitellyt, niin voidakseen hakea väitelleen apurahaa, hakijan tulee liittää hakemukseensa väitöksen esitarkastuslausunto hakuajan päättymiseen mennessä. Jos lausuntoa ei ole toimitettu, voi apurahaa hakea post doc -tutkimukseen, mutta mahdollinen myöntöpäätös tehdään ei-väitelleen suuruisena eikä myönnettyä summaa voida jälkikäteen enää muuttaa. Tällöin ei myöskään merkitä rastia väitellyt-kohtaan.

Osavuotisen työskentelyapurahan summa tulostuu hakemukseen automaattisesti määritellyn työskentelykuukausien lukumäärän (4–10 kk) mukaisesti.

VAIHTOEHTOISESTI: 1. Nuoren tutkijan apuraha 2. Osavuosinen työskentelyapuraha (4–10 kk)

Valitsemalla tämän kohdan hakija hakee ensisijaisesti vuoden mittaista nuoren tutkijan apurahaa, ja jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin toissijaisesti osavuotista työskentelyapurahaa lyhyempiaikaiseen tutkimustyöhön (ks. apurahatyypit edellä).

Työskentelyjakso (osavuotinen – kk)
Mikäli hakija on valinnut apurahatyypiksi ’1. nuoren tutkijan apuraha 2. osavuotinen työskentelyapuraha (4–10 kk)’, tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti tämä osio. Tähän kohtaan tulee merkitä kuukaudet, mille ajalle osavuotista työskentelyapurahaa haetaan (4–10 kk). Nuoren tutkijan apurahakuukausien lukumäärä (12 kk) tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti, samoin kuin haettu summa.

Väitellyt
Tähän kohtaan merkitään rasti, mikäli hakija on jo väitellyt. Mikäli hakija ei ole vielä väitellyt, niin voidakseen hakea väitelleen apurahaa, hakijan tulee liittää hakemukseensa väitöksen esitarkastuslausunto hakuajan päättymiseen mennessä. Jos lausuntoa ei ole toimitettu, voi apurahaa hakea post doc -tutkimukseen, mutta mahdollinen myöntöpäätös tehdään ei-väitelleen suuruisena eikä myönnettyä summaa voida jälkikäteen enää muuttaa. Tällöin ei myöskään merkitä rastia väitellyt-kohtaan.

Kannustusapuraha

Kannustusapuraha on tarkoitettu hakijan tutkimustyön tukemiseen ja tutkimustyön edistymisen kannustamiseen. Se on kaikille samansuuruinen, 5 000 euroa. Kannustusapuraha ei täytä lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin kuuluvien apurahojen ehtoja, joten sitä ei ilmoiteta Melalle.

Kohdeapuraha

Kohdeapurahat on tarkoitettu esim. tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin, matkoihin tai konferensseihin, joten ne eivät kuulu lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin. Kohdeapurahaa voi hakea enintään 5 000 euroa. Kustannusarvio tulee eritellä tarkemmin hakemuslomakkeen kohdassa ’Yhteenveto – Kustannusarvio kuluista (kohdeapurahat)’.

Haettu summa
Mikäli hakija on valinnut apurahatyypiksi ’Kohdeapuraha’, tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti tämä osio. Tähän kohtaan tulee merkitä haetun kohdeapurahan summa.

Käyttötarkoitus
Mikäli hakija on valinnut apurahatyypiksi ’Kohdeapuraha’, tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti tämä osio. Tähän kohtaan merkitään haetun apurahan käyttötarkoitus (esim. matka-apuraha).

Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto

Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston nuoren tutkijan (vain yksivuotisia), osavuotiset työskentely-, kannustus- ja kohdeapurahat (katso ko. apurahatyyppien yleiset hakuohjeet edellä). Näitä apurahoja myönnetään teolliseen kulttuuriin eri näkökulmista kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja muutoksen ulottuvuuksien ja niihin mahdollisesti liittyvien ongelmien ja haasteiden tunnetuksi tekemiseen. Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta, jos hakemus/tutkimus aihepiirinsä puolesta soveltuu rahoitettavaksi tästä rahastosta. Rahaston omat sivut löytyvät täältä.

Tutkimuksen aihe
Tutkimuksen aihe merkitään suomeksi (julkaistavissa oleva, otsikonomaisesti).

Tieteenala
Hakija merkitsee rastilla sen tieteenalan, johon tutkimus lähinnä kuuluu.
Aloista on mahdollista valita vain yksi, vaikka tutkimus olisikin monitieteistä.

Tutkimuspaikka
Tutkimuspaikka valitaan valikosta. Jos tutkimuspaikkaa ei ole mainittu listassa, valitaan kohta “Muu yliopisto tai tutkimuslaitos” ja tutkimuspaikka merkitään tämän valikkoruudun alapuolella olevaan tyhjään ruutuun.

Mahdolliset lausunnonantajien tiedot
Lausunnonantajan tiedot merkitään pyydetyn mukaisesti. Lausunnonantajan yhteystietoja pyydetään vain mahdollisesti tarvittavia lisätietoja varten. Vaikka hakija on lisännyt lausunnonantajan tiedot hakemukseensa, ei järjestelmä lähetä erillistä ilmoitusta kyseiselle henkilölle vaan hakijan tulee itse pyytää ko. henkilöä toimittamaan mahdollinen lausunto säätiölle. Lausunnonantajan tulee täyttää sähköinen lausuntolomake viimeistään 20.2. mennessä säätiön lausuntojärjestelmän kautta (saatavana myös englanninkielisenä).

Lausunnonantaja ei tarvitse erillistä tunnistetta, vaan lausuntolomakkeelle tulee merkitä sen apurahanhakijan nimi, kenestä lausunnon antaa. Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka hakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Hakijan tulee huolehtia, että lausunnonantajalle jää riittävästi aikaa jättää lausuntonsa sekä painottaa sitä, että lausuntoja ei enää vastaanoteta 20.2. jälkeen. Sähköpostilla, postitse tai myöhässä toimitettuja lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Jos lausunnonantaja on antanut lausuntonsa suoraan hakijalle, sen voi liittää pdf:nä hakemukseen hakuaikana (15.2. asti).

Nuoren tutkijan, osavuotiseen työskentely- ja kannustusapurahahakemukseen liittyvän lausunnon antaa hakijan apurahahankkeeseen perehtynyt henkilö tai yhteisö (esim. opinnäytetyön ohjaaja). Kohdeapurahojen osalta lausuntoa ei välttämättä tarvitse toimittaa, jos kyse on esim. konferenssimatkasta. Myöskään muiden apurahatyyppien osalta lausunnot eivät ole pakollisia, mutta kuitenkin merkittäviä. Enintään kaksi lausuntoa/hakemus on yleensä riittävä määrä.

RAHOITUS

Aikaisemmin, lähinnä viiden viime vuoden aikana saadut apurahat
Tähän kohtaan merkitään kaikki saadut apurahat viimeisen viiden vuoden ajalta. Merkitse seuraavat tiedot:

  • Myöntövuosi (minä vuonna apuraha on myönnetty)
  • Apurahan käyttö/ajanjakso (milloin apuraha käytetään/on käytetty)
  • Apurahan antaja (myöntäjän nimi)
  • Sama tutkimus (onko kyseessä sama tutkimus kuin tässä hakemuksessa, Kyllä/Ei)
  • Käyttötarkoitus (esim. työskentelyapuraha, matka-apuraha)
  • Määrä € ja/tai kk (esim. 13 860€/6 kk)

Tutkimuksen kokonaisrahoitus
Kerro lyhyesti tutkimuksen kokonaisrahoituksesta: onko kyseistä tutkimusta rahoitettu aiemmin, jos on, niin millä ajalla ja kuinka paljon. Mikäli olet tehnyt kyseistä tutkimusta palkkarahoituksella, pelkkä maininta tästä riittää. Tämän osion avulla tulisi saada kokonaiskuva tutkimuksen rahoituksesta.

Muut ratkaisemattomat rahoitushakemukset
Vireillä olevat apurahahakemukset merkitään tähän. Apurahojen käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi Emil Aaltosen Säätiölle (apurahat@emilaaltonen.fi), samoin siirtymisestä palkalliseksi jatko-opiskelijaksi tutkijakouluun.

YHTEENVETO

Tutkimussuunnitelman tiivistelmä/apurahan käyttötarkoitus
Työskentelyapurahat: tiivistelmä/johdanto tutkimuksesta
Kannustusapurahat: tiivistelmä/johdanto tutkimuksesta ja apurahan käyttötarkoitus
Kohdeapurahat: apurahan käyttötarkoitus ja selvitys siitä, miten käyttötarkoitus liittyy omaan tutkimustyöhön

“Mitä?”, “Miksi?” ja “Miten?” Yhteenveto-osiossa hakijan tulisi tiivistää, mitä tutkitaan sekä selvittää tutkimuksen tavoite ja menetelmät. Yhteenvedon avulla tulisi siis saada tiivistetysti kokonaiskuva hankkeesta.

Tiivistelmän tulee olla suomenkielinen (varsinainen tutkimussuunnitelma voi olla englanninkielinen).

Kustannusarvio kuluista (vain kohdeapurahat)
Mikäli hakija on valinnut apurahatyypiksi ’Kohdeapuraha’, tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti tämä osio, joka näkyy yhteenvetosivun alalaidassa. Valitse ’Lisää uusi’ ja merkitse pyydetyt tiedot taulukkoon:
Kulu (esim. lennot) ja määrä euroissa (esim. 200). Lisää uusi kulu valitsemalla ’Lisää uusi’. Mikäli sinulla on erillinen kustannusarvio liitteenä, lisää tähän osioon kuitenkin suuntaa antavat tiedot kuluista. Merkitse summat täysinä euroina.

LIITTEET

Liitetiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Hakemukseen liitetään seuraavat liitteet (voivat olla myös englanninkielisiä) ja ne tulee nimetä, kuten alla:

Tutkimussuunnitelma (yksityiskohtainen, 1–10 sivua); kohdeapurahojen osalta esim. matkasuunnitelma ja miten matka liittyy hakijan tutkimukseen tai muu käyttötarkoitusta kuvaava/selvittävä suunnitelma.
Ansioluettelo (jossa olisi hyvä mainita myös pääaineen (-eiden) arvosana(t), mikäli sellaiset ko. tieteenalalla annetaan; voi myös toimittaa erillisen todistuskopion).
Julkaisuluettelo (viiden viimeisen vuoden julkaisut). Jos julkaisuja ei ole tai niitä on vain muutama, voi ne merkitä myös esim. tutkimussuunnitelmaan tai ansioluetteloon.
Muut (Mahdolliset muut hakemuksen kannalta oleelliset liitteet, jotka voi nimetä niitä kuvaavalla tavalla.)
Selvitys – Emil Aaltosen Säätiön aiemmin myönnetyn apurahan käyttöselvitys, mikäli sitä ei ole vielä toimitettu. Tämän lisäksi selvitys tulee toimittaa myös erillisellä selvityslomakkeella apurahojen verkkopalvelussa. Mikäli apurahakausi on hakuvaiheessa kesken, tulee hakemuksessa selvittää apurahan siihenastinen käyttö/tutkimuksen edistyminen, eikä erillistä selvitystä toimiteta verkkopalvelun kautta tässä vaiheessa. Apurahan loppuselvitys toimitetaan erillisellä selvityslomakkeella vasta kahden kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä apurahojen verkkopalvelun kautta.
Lausunto – Hakija pyytää lausunnonantajaa toimittamaan lausunnon suoraan Emil Aaltosen Säätiölle täyttämällä sähköisen lausuntolomakkeen 20.2. mennessä, jolloin lausuntojärjestelmä sulkeutuu klo 23.59 Suomen aikaa (tarkemmat ohjeet kohdassa ’Mahdolliset lausunnonantajien tiedot’).  Jos hakija kuitenkin on saanut lausunnon itselleen liitettäväksi hakemukseen, voi sen liittää hakemukseen pdf-tiedostona hakuajan päättymiseen 15.2. asti.