Vuonna 2024 rahoitettujen projektien esittelyt

Tiivistelmät

PsT, neuropsykologian erikoispsykologi TERHI HELMINEN
Psykologia
Tampereen yliopisto
Autismikirjon lapset ja sosiaalinen yhteys (AS-Connection): Psykofysiologinen synkronia, sosioemotionaalinen kommunikaatio ja yhteenkuuluvuuden tunne

Monet autismikirjon lapset kokevat merkittäviä vaikeuksia ikätoverisuhteissaan. Yksinäisyyden kokemukset vaikuttavat laajasti lasten psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Tässä tutkimusprojektissa selvitetään tekijöitä, jotka liittyvät kouluikäisten autismikirjon lasten tapaan luoda ja kokea sosiaalista yhteyttä. Tarkastelemme sosiaalista yhteyttä fysiologisten reaktioiden, kommunikaation, sekä lasten kokemusten tasoilla. Tutkimme, miten autismikirjolle tyypilliset kommunikaation tavat ja fysiologisten reaktioiden rytmittyminen vaikuttavat yhteyden rakentumiseen toisen lapsen ja aikuisen kanssa neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten parhaiten tukea myönteisten sosiaalisten suhteiden luomista.

YTT OLLI HERRANEN
Sosiaalitieteet
Tampereen yliopisto
Yhteiskunnalliset järjestelmäteoriat monikriisin aikakaudella
– Selitysvoima ja sovellettavuus

Hanke tutkii järjestelmätasoisten yhteiskuntateorioiden selitysvoimaa ja sovellettavuutta suhteessa 2000-luvun monikriisiin. Monikriisillä viitataan useisiin samanaikaisiin yhteiskuntien järjestelmätasoisiin muutoksiin, uhkiin ja kriiseihin, kuten nationalistiseen oikeistopopulismiin, eriarvoisuuden syventymiseen ja ilmastohätätilaan. Hankkeessa testataan kahden eri järjestelmäteorian haaran selitysvoimaa innovatiivisella menetelmällä monikriisin tiettyihin ilmiökokonaisuuksiin, kuten ilmastotoimien vastustamiseen. Esitämme, että näin sovellettuna järjestelmäteoriat voivat tuottaa kokoavia selityksiä laajoille yhteiskunnallisille ilmiöille mitätöimättä niiden yksityiskohtia. Lisäksi projekti tekee uraauurtavan avauksen tutkimusympäristössä, jossa perustutkimuksen tekemisen edellytykset ovat kansainvälisestikin heikentyneet ja teorioiden kehittäminen on jäänyt yksittäisten tutkijoiden hajanaiseksi “sivubisnekseksi” empiirisen työskentelyn ohella.

PhD SATU HÄKKINEN
Luonnontieteet
Tampereen yliopisto
Valopolymerointimenetelmiä polymeerien edistyneeseen tuotantoon

Valokemiallisten menetelmien hyödyntäminen polymeerien valmistuksessa on johtanut merkittäviin harppauksiin uudenlaisten materiaalien kehittämisessä, sekä edistyneiden tuotantomenetelmien, kuten 3D-tulostuksen, käytössä. Tämä tutkimus pyrkii löytämään uudenlaisia valopolymerointireaktioita kasvattaakseen näin valmistettavissa olevien polymeerien valikoimaa. Tavoitteena on laajentaa valopolymeroinnista saatujen materiaalien käyttöominaisuuksia ja avata uusia polymeerien tuotanto- ja sovellusmahdollisuuksia.

LT, kardiologian apulaisprof. TUOMAS KIVINIEMI
Lääketiede – biolääketiede
Turun yliopisto
Solunsisäiset kondensaatit eteisvärinässä – CAREiCON tutkimus

Eteisvärinä on sydämen yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, joka altistaa aivohalvaukselle, sydämen vajaatoiminnalle ja ennen aikaiselle menehtymiselle, ja sitä potee yli 200 000 suomalaista. Eteisvärinän patofysiologiaa ei tunneta riittävästi siten, että sen mekanismiin olisi kohdennettua hoitoa. Se liittyy usein sydämen eteisten kuormitukseen esimerkiksi verenpainetaudin, läppävian tai sepelvaltimotaudin pohjalta. Sydämen eteisten kykyyn sopeutua näihin erilaisiin kuormitustiloihin vaikuttaa monimutkainen säätelyjärjestelmä, joka häiriintyy eteisvärinässä. CAREiCON tutkimuksessa selvitetään solunsisäisten RNA:ta ja proteiineja sisältävien stressigranuloiden ja prosessointikappaleiden merkitystä eteisvärinän varhaisvaiheissa sydän- ja verinäytteistä. Tavoitteena on löytää hoitokohteita, joihin vaikuttamalla voitaisiin hillitä tai pysäyttää taudin eteneminen.

LT, dos. MIIRA KLEMETTI-PETTERSSON
Lääketiede – kliininen lääketiede
HUS Naistenklinikka ja Helsingin yliopisto
Diabeteksen vaikutukset ja molekyylitason mekanismit äidissä, istukassa ja lapsessa (DIAMO) – solunulkoiset vesikkelit komplikaatioiden ennustamisessa          

Yhä useampi odottava äiti sairastaa diabetesta. Monet diabetekseen liittyvistä sikiö- ja raskauskomplikaatioista perustuvat aineenvaihdunnan häiriöihin, joiden havaitseminen nykyisiä sikiölääketieteen menetelmiä käyttäen on vaikeaa. DIAMO-tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia raskaudenseurantamenetelmiä hyödyntämällä odottavan äidin kehon nesteisiin, kuten vereen ja virtsaan, erittyviä solunulkoisia vesikkeleitä. Istukka- ja sikiöperäiset vesikkelit tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia ennustaa raskaushäiriöitä tai sikiön tilan muutoksia. Keräämme läpi raskauden diabetesta sairastavista sekä terveistä odottajista mm. veri- ja virtsanäytteitä, napaverinäytteet sekä sairaskertomus- ja elintapatiedot. Näytteistä selvitetään äidin, istukan ja sikiön välillä kulkevien vesikkelien molekyylisisältöä ja etsitään komplikaatioiden ennustetekijöitä uusilla omiikkamenetelmillä. Seuraamme äitien ja lasten terveyttä ja tarkastelemme diabeteksen vaikutuksia myös synnytyksen jälkeen.

FT PEKKA KOLEHMAINEN
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Turun yliopisto
Politiikkaa romahduksen partaalla: Eksistentiaalisen uhan kuvitelmat ja yhteiskunnalliset pakoliikkeet

Kolmivuotinen COLLAPSE-tutkimushanke kysyy, millainen politiikka on mahdollista silloin, kun uskoo yhteiskunnan olevan romahduksen partaalla. Hanke tarkastelee yhdysvaltalaisia poliittisia exit-liikkeitä, joiden vastaus mahdollisesti uhkaavaan romahdukseen on täydellinen pako yhteiskunnasta. Tutkimuksen lähtökohtana on nk. ”polykriisin” ajatus eli yksittäisen eksistentiaalisen uhan sijasta kohtaamme useita, lomittaisia skenaarioita, mm. liittyen ilmastonmuutokseen ja biokatoon, pandemioihin, teknologiaan ja keinoälyyn tai kolmanteen maailmansotaan. Hankkeen tutkimat pakoliikkeet ideologisen spektrin eri puolilta tarjoavat vaihtoehtoja perinteisille vaikutuksellisen demokratian järjestelmille ja samalla ruokkivat ihmisten poliittisia epäluuloja ja pettymyksiä.

LT, DI SINI LAAKSO
Lääketiede – biolääketiede
Helsingin yliopisto
Imusolmukkeet neuroimmunologisten sairauksien säätelijöinä ja hoidon kohteina

Neurologiset autoimmuunisairaudet, kuten MS-tauti ja myasthenia gravis, ovat kroonisia, kulultaan vaikeasti ennakoitavia sairauksia, jotka aiheuttavat usein huomattavaa haittaa niihin sairastuneille. B-lymfosyytit ovat nousseet näissä sairauksissa keskiöön, mutta syntymekanismi on edelleen kummassakin tuntematon. Epstein Barr-virusinfektio on tärkein riskitekijä MS-taudille, erityisesti kuumeisen imusolmuketulehduksen muodossa. Kaulan imusolmukkeet ovat paikka, missä keskushermostoa vastaan kohdistuvat puolustusreaktiot tyypillisesti käynnistetään. Tutkimusryhmämme on rakentanut menetelmän solunäytteiden keräämiseen MS-tautiin sairastuneilta potilailta kaulan syvistä imusolmukkeista, ja tässä tutkimuksessa syvennämme ymmärrystämme imusolmukkeiden tapahtumista yksisolutasolla, kartoitamme virusten merkitystä, sekä sovellamme menetelmää myasthenia graviksen tutkimiseen. Tutkimme myös kokonaisia imusolmukkeita syklisellä värjäystekniikalla myasthenia gravista sairastavilta ja verrokeilta.

PhD JUSSI LEHTONEN
Biologia
Jyväskylän yliopisto
Vanhenemisen evoluutio äärellisissä populaatioissa suurten mutaatioiden vaikutuksen alla

Ikääntymisen ja eliniän evoluutio on biologian suurimpia kysymyksiä. Evoluutiobiologiassa aihetta pyritään tutkimaan koko elävän luonnon näkökulmasta: miksi lähes kaikki elävät olennot vanhenevat? Miksi jotkut lajit tuntuvat olevan ’immuuneja’ ikääntymiselle? Ja miksi eliniät esimerkiksi nisäkkäillä ovat tyypillisesti muutamia vuosia, vuosikymmeniä, tai enintään pari vuosisataa? Tässä projektissa tutkimme matemaattisen mallinnuksen keinoin eliniän ja vanhenemisen evoluutiota. Useimmista aiemmista tutkimuksista poiketen huomioimme erityisesti äärellisen populaatiokoon ja suurten mutaatioiden vaikutuksen eliniän evoluutiossa.

FT, dos. JESSE RAILO
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
Epäsuorien kuvantamisongelmien vakaus ja tilastollinen teoria

Inversio-ongelmat muodostavat teorian kappaleen sisäisten ominaisuuksien määrittämisestä epäsuorien mittauksien avulla. Näitä ongelmia esiintyy usein lääketieteellisessä kuvantamisessa, insinööritieteissä ja geofysiikassa. Erilaisten fysikaalisten koetilanteiden matemaattinen tutkimus on tärkeää, jotta voimme rakentaa vakaan ymmärryksen siitä, mitä tietoa kerätty mittausdata voi sisältää, kuinka suuria epävarmuuksia käsittelemme, ja kuinka tuottaa hyödyllistä tietoa datasta. Projektissa kehitetään geometristen ja osittaisdifferentiaaliyhtälöiden inversio-ongelmien yksikäsitteisyystuloksia ja vakausteoriaa sekä tuotetaan uutta tutkimustietoa kuvantamisessa esiintyvistä matemaattisista malleista matemaattisen tilastotieteen viitekehyksessä.

FT ANSSI ROIHA
Kielitieteet
Jyväskylän yliopisto
Pitkittäistutkimus yksilöllisistä eroista varhaisessa vieraan kielen opetuksessa: oppilaiden, opettajien ja vanhempien näkökulmat

Tässä projektissa paneudutaan oppilaiden yksilöllisyyteen varhaisessa vieraiden kielten opetuksessa seuraamalla heidän englannin kielen opiskeluaan 1. luokalta aina 3. luokkaan saakka. Projektissa pyritään selvittämään sitä, miten oppilaiden kielitaito ja affektiiviset tekijät (kieliminä, kieliasenteet ja motivaatio) kehittyvät tuona aikana ja mitkä tekijät kehitykseen vaikuttavat. Tutkimuksen aineisto koostuu oppilaiden piirtämistä visualisoinneista, oppilaiden kielitesteistä, oppilaiden sekä heidän vanhempiensa ja opettajiensa haastatteluista. Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Projekti lisää tietämystämme yksilöllisistä (kielten) oppimisprosesseista ja auttaa kehittämään opetusmenetelmiä, materiaaleja ja arviointia kielen opetuksessa. Tulokset auttavat myös kehittämään kielididaktiikkaa opettajankoulutuksessa.

FT, apulaisprof. JUHA SAARIKANGAS
Biologia
Helsingin yliopisto
Solujen erilaistumisen syntymekanismi

Monisoluisuus on kehittynyt useita kertoja maapallon historian aikana itsenäisesti, mutta sen syntymekanismeja tunnetaan huonosti. Tässä tutkimuksessa käytetään kokeellisen evoluution avulla kehitettyä monisoluista leivinhiivamallia tutkimaan mekanismeja, joiden avulla solut erilaistuvat toiminnallisesti.

FT, dos. MARI SAHA
Kasvatustiede
Tampereen yliopisto
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen laadun yhteydet päiväkodin myötätuntokulttuuriin

Tutkimushankkeessa selvitetään, miten varhaiskasvatushenkilöstön työhyvinvointi ja työyhteisön ilmapiiri heijastuvat lasten ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen laatuun. Tutkimuksessa tarkastellaan laajemmin koko yhteisön myötätuntokulttuurin rakentumista ja mallinnetaan konkreettisia tekoja ja käytäntöjä, jotka tukevat lasten ja aikuisten hyvinvoivaa yhteisöä.

KTT HEINI VANNINEN
Taloustieteet
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
Suomalaisen vaikuttajateollisuuden kulisseissa: viherpesua, poliittista viestintää ja informaatiokampanjointia sosiaalisen median vaikuttajien välityksellä?

Projektissa pyrimme ymmärtämään millaiset tahot vaikuttavat sosiaalisen median vaikuttajiin ja miten. Syvennymme vaikuttajien ja organisaatioiden välisiin sosiaalisiin verkostoihin sekä luottamuksen rakentumiseen osapuolten välillä. Projektimme lopputuloksena rakennamme viitekehyksen vaikuttamisyrityksistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi poliittiseen vaikuttamiseen, viherpesuun tai informaatiokampanjointiin. Vaikuttajat saattavat tahattomasti levittää virheellistä tietoa, mikä korostaa tarvetta ymmärtää informaatiokampanjoinnin mekanismeja vaikuttajaviestinnässä. Tavoitteenamme on luoda ymmärrystä luottamuksen varjopuolesta sekä sosiaalisesti vastuullisesta vaikuttajaviestinnästä.