Vuonna 2018 myönnettyjen projektihankkeiden tutkimustiivistelmät

FT, dos. ROMAN BEDNARIK

Luonnontieteet
Mikrokirurgin taitojen mittausmenetelmät, tunnistaminen, ja tehostaminen aistintietojen avulla
Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen tavoitteena on aistintietojen- ja katseenseurantamenetelmien avulla tunnistaa työn stressitekijöitä sekä luoda mittareita kirurgien suorituskyvylle, ja edelleen parantaa mikro-kirurgisten leikkausten laatua ja työhyvinvointia sekä vähentääkomplikaatioiden aiheuttamia kustannuksia. Tutkimuksen avulla
1) selvitetään, voidaanko kirurgien katseenseurannalla ehkäistä toimenpiteen aikana syntyviä komplikaatioita
2) tutkitaan uusia objektiivisia mittareita kirurgin suorituskyvyn analysointiin, joiden avulla
3) kehitetään parempia mikrokirurgian taitojen harjoittelumenetelmiä ja
4) lopuksi arvioidaan onko näillä uusilla suorituskykyyn vaikuttavilla mittareilla ja koulutusmenetelmillä ollut vaikuttavuutta aidossa leikkaustoiminnassa ilmenevien komplikaatioiden määrään.

 

LT JUHA GRÖNHOLM

Lääketiede – biolääketiede
Uusien primaaristen immuunipuutosoireyhtymien molekyylitason mekanismitHelsingin yliopisto ja HUS

Primaariset immuunipuutosoireyhtymät ovat geneettisistä syistä johtuvia elimistön immuunipuolustuksen toimintahäiriöitä. Infektioherkkyyden lisäksi nämä potilaat kärsivät hyvin usein myös autoimmuuni- sekä autoinflammatorisista sairauksista. Vaikka nämä sairaudet ovat harvinaisia, ne vaikuttavat merkittävästi potilaiden ja heidän läheistensä elämään. Tutkimusprojektissa selvitetään primaaristen immuunipuutostautien genetiikkaa ja molekyylitason mekanismeja tutkien potilasnäytteitä ja hyödyntäen uusimpia tutkimusmenetelmiä. Löytämällä näiden tautien geneettinen syy sekä selvittämällä tautimekanismeja yksityiskohtaisesti, voidaan nämä taudit tulevaisuudessa diagnosoida nykyistä aiemmin sekä kehittää uusia kohdennettuja hoitomuotoja. Tutkimalla primaaristen immuunipuutosten genetiikkaa ja patologisia mekanismeja pystymme myös syventämään ymmärrystä ihmisen immuunijärjestelmän toiminnasta.

 

YTT, dosentti TUUKKA KAIDESOJA

Sosiaalitieteet
Kognitiiviset yhteiskuntatieteet – mitä, miksi ja miten?
Helsingin yliopisto

Tutkimusprojekti käsittelee kognitiivisiin yhteiskuntatieteisiin sisältyviä mahdollisuuksia ja haasteita tieteenfilosofian ja empiirisen tieteentutkimuksen näkökulmista. Kognitiivisissa yhteiskuntatieteissä pyritään integroimaan kognitiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden teorioita, menetelmiä ja tutkimustuloksia. Projektissa kehitetään teoreettista viitekehystä kognitiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden suhteiden analysoimiseksi ja kartoitetaan kognitiivisten yhteiskuntatieteiden nykytilannetta. Arvioitavana on myös kognitiivisten yhteiskuntatieteiden puolesta ja niitä vastaan esitettyjä argumentteja. Lisäksi pyritään tunnistamaan ja ratkaisemaan näiden tieteiden tutkimuskäytäntöihin liittyviä käsitteellisiä, metodologisia ja institutionaalisia ongelmia.

                                                                                        

FT, dosentti, apulaisprof. VERONIKA LAIPPALA

Kielitieteet
Uutinen, mielipide vai jotain muuta? Erilaiset tekstit ja niiden automaattinen tunnistus monikielisestä internetistä.
Turun yliopisto

Kielentutkimusta ja koneoppimista yhdistämällä hanke tarkastelee erilaisia internetissä käytettäviä tekstejä ja kehittää näitä automaattisesti tunnistavan järjestelmän. Erottamalla toisistaan esimerkiksi käyttöohjeet, tapahtumista neutraalisti raportoivat uutiset ja kirjoittajan mielipiteitä sisältävät tekstit, hanke tuottaa tärkeää tietoa viestinnästä internetissä ja parantaa internetin tietomassojen saavutettavuutta. Erilaisia tekstejä tunnistavaa järjestelmää sovelletaan jakamaan tutkimusryhmän aiemmin kokoamat, miljardeja sanoja käsittävät suomen- englannin- ranskan- ja ruotsinkieliset internetistä kootut aineistot alakorpuksiin. Tämä lisää näiden käyttöarvoa entisestään.

 

VTT, dosentti, professori (ma.) HENRI NYBERG

Taloustieteet
Uudet epälineaariset ekonometriset menetelmät ja niiden makro- ja rahoitustaloudelliset sovellukset
Turun yliopisto

Tässä hankkeessa kehitettävät uudet ekonometriset menetelmät ovat epälineaarisia tilastollisia malleja, jotka kuvaavat ja ennustavat monien keskeisten makro- ja rahoitusaikasarjojen tulevaa kehitystä tarkemmin kuin aiemmat menetelmät. Menetelmäkehitys perustuu osin moderniin koneoppimiseen, rakentaen näin mm. uudentyyppisiä siltoja perinteisen tilastollisen ennustamisen ja taloudellista päätöksentekoa tukevien ennusteiden käytön välille. Uusien menetelmien avulla saatavat empiiriset tulokset kuvaavat makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden yhteyksiä, käyttäytymistä sekä toimivat mahdollisesti uuden teoreettisen taloustieteellisen tutkimuksen lähtökohtina.

 

TkT, apulaisprof. EVELIINA REPO

Tekniset tieteet
Edistyneet menetelmät arvokkaiden metallien talteenottoon sivuvirroista
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Tietoyhteiskuntamme ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen ei olisi mahdollista ilman arvokkaita metalleja kuten harvinaiset maametallit sekä jalometallit ja siksi niiden talteenotto ja kierrättäminen on yhä tärkeämpää. Merkittäviä vaihtoehtoisia raaka-aineita näille metalleille ovat elektroniikkaromu sekä teollisuuden sivuvirrat kuten kuonat, tuhkat ja rikastusjätteet. Taloudellisen talteenottomenetelmän löytäminen toisi näille sivuvirroille huomattavasti lisäarvoa ja edistäisi metallien kiertotaloutta. Esitetyn hankkeen päätavoitteena on tukea uuden aiheeseen keskittyvän tutkimusryhmän perustamista Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Ryhmän tarkoitus on fokusoitua metallien talteenottoon vaihtoehtoisista raaka-aineista innovatiivisilla sekä kestävää kehitystä tukevilla menetelmillä kuten sähkökemialliset menetelmät sekä uudet selektiiviset ioninvaihtomateriaalit. 3-vuotiseen hankkeeseen on suunniteltu kaksi väitöskirjatyötä sekä tiivistä yhteistyötä myös kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.

                                                                                                                        

LT TONI SEPPÄLÄ

Lääketiede – kliininen lääketiede
Lynchin oireyhtymä mallina uudelle syöpädiagnostiikalle ja syövän ehkäisylle
Helsingin yliopisto ja HYKS

Tutkimuksessa tutkitaan syövälle perinnöllisesti alttiiden henkilöiden ja jo syöpään sairastuneiden verinäytteitä. Uusia DNA-teknologioita käyttämällä pyritään kehittämään diagnostiikkaa syöpien varhaisemmaksi toteamiseksi. Koska periytyviä syöpiä yhdistävät usein samat tyypilliset geenimuunnokset, lisäksi pyritään tunnistamaan verestä ja kasvainkudoksesta niitä tekijöitä, jotka saavat elimistön oman immuunipuolustuksen havaitsemaan syöpäsolut ja tuhoamaan ne.

 

FT REIMA VÄLIMÄKI

Historia ja arkeologia
Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat: pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa (PSEUDOHISTORIA)
Turun yliopisto

Projektissa tutkitaan Suomen ja sen lähialueiden varhaishistoriaan ja keskiaikaan liittyvää pseudohistoriallista 2000-luvun internetkeskustelua. Viime vuosina salaliittomaiset käsitykset Suomen muinaisuudesta ovat levinneet omakustanteista ja vaihtoehtoblogeista suurten lehtien kommenttiosioihin ja yleisille keskustelufoorumeille keräten tuhansia lukijoita. Äärimmillään kyse on vaikuttamaan pyrkivästä historiapolitiikasta, joka haastaa asiallisen tieteellisen keskustelun ja tiedeviestinnän. Projektin aineistona on käytännössä koko suomenkielinen internet ja vertailuaineistona venäjänkielisen internetin pseudohistorialliset keskustelut. Tutkimusryhmä yhdistää tehokkaita tietokoneavusteisia menetelmiä historioitsijoiden asiantuntemukseen. Tällä yhdistelmällä pystytään osoittamaan pseudohistoriallisten kertomusten alkuperä, leviäminen ja merkitykset 2000-luvun historiakulttuurissa ja -politiikassa.