Tiivistelmät vuonna 2017 rahoitetuista projekteista:

TkT TUA BJÖRKLUND ja tutkimusryhmä
Muotoiluajattelun ja strategian käytännöt organisaatioissa
Aalto-yliopisto

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaaditaan uudenlaista johtamista ja tapaa toimia. Muotoiluajattelu ja strategiakäytännöt organisaatioissa (DRIVE) on poikkitieteellinen tutkimushanke, joka luo tutkimustietoa uuden ajan strategia- työstä ja muotoiluajattelun hyödyntämisestä. Projektissa tarkastellaan muotoilun ja strategiatyön yhtymäpintoja, muotoilun hyödyntämistä organisaatioiden muutoshankkeissa sekä näiden hankkeiden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.

 

FT, dos. VIOLA CAPKOVÁ ja tutkimusryhmä
Tekstit liikkeessä: Naiskirjailijoiden tuotannon vastaanotto Suomessa ja Venäjällä 1840-2020
Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto

Projektin tavoitteena on kartoittaa venäläisten naiskirjailijoiden vastaanottoa Suomessa ja vastaavasti Suomen ruotsin- ja suomenkielisten naiskirjailijoiden vastaanottoa Venäjällä. Projekti tutkii kirjallista vastaanottoa (kääntämistä ja muuta tekstien ylirajaista liikkumista) ja tuo siten tutkimuksen keskiöön erilaisia ja yhteiskunnan eri tasoilla toimivia kirjallisia ja sosiaalisia verkostoja. Projekti linkittyy vahvasti naiskirjallisuuden tutkimuksen alalla kehitteillä oleviin digitaalisiin tutkimusmenetelmiin ja digitaalisen median tutkimukseen. Projekti luo uudenlaista yhteistyötä ylirajaisen kirjallisuus- ja kulttuurihistorian tieteellisen perustutkimuksen, humanististen alojen sekä digitaalisen tutkimuksen kesken. Tutkimus on ensimmäinen suomalais-venäläistä naiskirjallisuuden historiaa laajasti tarkasteleva projekti.

 

FT, dosentti ANNA KUPARINEN ja tutkimusryhmä
Kestävää kalastusta muuttuvissa vesiekosysteemeissä
Jyväskylän yliopisto

Hanke hyödyntää ekologista verkkoteoriaa vesiekosysteemin dynamiikan kuvaamiseen ja kestävän kalastuksen arvioimiseen muuttuvissa ympäristöolosuhteissa. Tutkimuksen kohteena ovat tyypilliset Keski-Suomen järviekosysteemit. Nämä ovat paitsi erityisen keskeisiä sekä kaupalliselle että vapaa-ajan kalastukselle Suomessa, myös alttiita kalastuksen ja ympäristön vaikutuksille, sillä sisävedet ovat melko suljettuja vesiekosysteemejä. Tutkimuksessa hyödynnetään Jyväskylän yliopiston ja Konneveden tutkimusaseman keräämiä pitkiä seuranta-aineistoja keskeisten järvikalakantojen kehityksestä suhteessa lämpötilojen vaihteluun sekä Jyväskylän yliopistossa parhaillaan käynnissä olevan Akatemiahankkeen keräämää tietoa kaivostoiminnan päästöjen vaikutuksista keskeisiin kalalajeihin.

 

VTT, dosentti LEENA MALKKI ja tutkimusryhmä
Suomi ja poliittisen väkivallan selitysmallit
Helsingin yliopisto

Projektissa selvitetään sitä, miksi Suomessa on ollut niin vähän poliittista väkivaltaa viime vuosikymmeninä sekä missä määrin ja miksi poliittisen väkivallan uhka on viime vuosina kasvanut. Projektissa tuodaan yhteen poliittisen väkivallan syitä ja siihen johtavia prosesseja koskeva teoreettinen tutkimus sekä Suomen historiaa, politiikkaa ja yhteiskuntaa koskeva tutkimus. Tavoitteena on tätä kautta paitsi lisätä Suomen tilanteen kehittymistä koskevaa tietoa ja ymmärrystä, myös viedä eteenpäin poliittista väkivaltaa koskevaa teoreettista keskustelua. Poliittisen väkivallan tutkimus on tähän asti keskittynyt lähes yksinomaan tapauksiin, joissa väkivaltaa on esiintynyt eikä esitettyjen teorioiden selitysvoimaa ole juurikaan testattu soveltamalla niitä tapauksiin, joissa poliittista väkivaltaa ei ole ilmennyt.

 

PhD, akatemiatutkija KAISA MATOMÄKI ja tutkimusryhmä
Analyyttinen lukuteoria
Turun yliopisto

Analyyttisessä lukuteoriassa tarkastellaan lukuteoreettisia ongelmia muun muassa analyysin keinoin. Projektissa tutkitaan esimerkiksi alkulukuihin ja multiplikatiivisiin funktioihin liittyviä kysymyksiä. Esimerkki tarkasteltavasta ongelmasta on kysymys, että mikä on todennäköisyys, että kahdella peräkkäisellä kokonaisluvulla on molemmilla parillinen määrä alkutekijöitä. Vastauksen oletetaan olevan 25%, mutta sitä ei ole kukaan vielä pystynyt todistamaan.

 

LT, dosentti TEEMU NIIRANEN ja tutkimusryhmä
Tulehduksen välittäjäaineiden ja verenpainetaudin välinen yhteys
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Turun yliopisto

Kohonnut verenpaine eli verenpainetauti on maailman johtava tautitaakan aiheuttaja. Yhtenä mahdollisena verenpainetaudille altistavana tekijänä on pidetty elimistössä vallitsevaa kroonista tulehdusreaktiota, jonka merkittävinä säätelijöinä toimivat eikosanoideiksi kutsutut kudoshormonit. Tutkimuksen päämääränä on määrittää yli 10 000:n ihmisen veren eikosanoidipitoisuudet ja tutkia niiden yhteyttä verenpainetaudin ja sydän- ja verisuonitautien kehittymiseen. Sydän- ja verisuonitautien riskinarvioinnin parantamisen lisäksi pitkän ajan tavoitteena on löytää eikosanoideihin pohjautuvia mahdollisia uusia lääkekohteita verenpainetautiin.

 

FT MATTI SILVERI ja tutkimusryhmä
Lokalisaatio ja dissipaatio suprajohtavissa kvanttisimulaatioissa
Oulun yliopisto

Kvanttisimulaatiossa tutkitaan kontrolloitua kvanttisysteemiä, jota kuvaava fysikaalinen malli muistuttaa tarkasti toista esimerkiksi laskennallisesti hyvin haastavan kvanttikemiallisen ongelman mallia. Tällöin kokeellisesti tutkimalla simulaatiosysteemiä saadaan tietoa toisesta muuten jopa ratkaisemattomasta ongelmasta. Tällaisilla edistysaskelilla olisi huomattavia teollisia ja tieteellisiävaikuttavuuksia. Tässä projektissa tutkitaan teoreettisin menetelmin supra- johtaviin sähköpiireihin pohjautuvia kvanttisimulaatioita. Projekti keskittyy kvanttisimulaatoille haitallisiin lokalisaatio- ja dissipaatioilmiöihin, jotka aiheutuvat sähköpiirien epätasalaatuisuudesta sekä energian ja informaation vuotamisesta. Projekti syventää näiden prosessin fysiikan ymmärtämistä ja kehittää niihin liittyviä laskentamenetelmiä.

 

YTT PIA VUOLANTO ja VTT JOHANNA NURMI sekä tutkimusryhmä
Terveys, tieto ja asiantuntijuus – Vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään
Turun yliopisto

Projektissa tarkastellaan rokotekriittisyyteen ja vaihtoehtohoitoihin kiinnittyvää koululääketieteen kritiikkiä kansalaisten, mutta myös terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Tarkastelun kohteena ovat kritiikin taustalta löytyvät käsitykset sairaudesta, terveydestä, tiedosta ja asiantuntijuudesta, sekä näiden käsitysten historiallinen jatkumo 1900-luvun alusta nykypäivään. Tavoitteena on selvittää sosiaalisia ja kulttuurisia syitä vaihtoehtohoitojen käyttöön ja rokotekriittisyyteen nyky-yhteiskunnassa, jota leimaavat muuttuvat terveys- ja sairauskäsitykset, koululääketieteen auktoriteetin kyseenalaistami-nen, terveyden yksilöllistyminen ja kaupallistuminen sekä valinnanvapauden korostuminen.

 

LT EMIL YLIKALLIO ja tutkimusryhmä
Aksonirappeuman uudet mekanismit
Helsingin yliopisto

Tutkimusprojektissa selvitämme aksonirappeumasairauksien molekyylimekanismeja. Aksonit ovat hermosolujen pitkiä ulokkeita joita pitkin välittyy signaaleja muun muassa lihaksiin ja muihin hermosoluihin. Monet neurologiset sairaudet johtuvat aksonien rappeutumisesta. Perinnöllinen neuropatia on sairaus jossa ääreishermoston pisimpien hermojen aksonit rappeutuvat. Perinnöllisessä spastisessa paraplegiassa tapahtuu aksonirappeumaa keskushermoston pitkissä liikehermosoluissa. Nämä sairaudet ovat eteneviä ja invalidisoivia mutta niihin ei toistaiseksi ole parantavia hoitoja, Suomessa on arviolta 2500 potilasta. Tutkimuksessa käytämme edistyneitä tekniikoita kuten indusoiduista kantasoluista erilaistettuja viljeltyjä liikehermosoluja. Ymmärtämällä tautien mekanismeja luomme edellytyksiä yksilöllistettyjen hoitojen kehitykselle.