Nuoren tutkijan apurahat 2020

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ MYÖNSI KOKOVUOTISEN TYÖSKENTELYAPURAHAN 93 TUTKIJALLE, YHTEENSÄ 2.780.000 EUROA

NUOREN TUTKIJAN APURAHAN (29.250 euroa ei-väitelleet ja 32.500 euroa väitelleet) SAIVAT:

FM LUCY ABRAMS                                                                                                         29.250
Taiteiden tutkimus
Klarinetin nykymusiikin ohjelmisto Suomessa ja Yhdysvalloissa – taiteellisen
ilmaisun uudet tavat ja tutkimus sosiokulttuurisista eroista

FT TUOMAS AIVELO                                                                                                       32.500
Biologia
Helsingin kaupunkirottaprojekti – monitieteinen tutkimushanke ihmisen
ja rottien yhteiselämästä

FM SARA ALA-HYNNILÄ                                                                                                29.250
Historia ja arkeologia
Emotions and sibling relations in 17th century England

DSc ANNA ALEXANDROU                                                                                             32.500
Psykologia
Puheen ajoitusmekanismien neurofysiologiset poikkeamat kehityksellisillä
änkyttäjillä

FM ARTTU AUTIO                                                                                                            29.250
Lääketiede – biolääketiede
Yksilön viromin vaikutukset immuunijärjestelmän vanhenemiseen eri
kudoksissa

KTM HILLA BACK                                                                                                            29.250
Taloustieteet
Kielten moninaisuus ja sosiaalinen osallisuus: Maahanmuuttajien
näkökulmia yliopisto-opiskelusta työelämään

FM MOHAMMADHOSSEIN EBRAHIMI                                                                       29.250
Tekniset tieteet
Nivelrikkoisen ihmisen polven ruston rakenteen ja toiminnan väliset
yhteydet ja niiden merkitys polvinivelen toiminnassa

FM ANNA-MARIA HAKOLA                                                                                          29.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Automatisoidun optimointityökalun kehittäminen hyperspektri-
kuvantamisen aallonpituusalueiden(kaistojen) valintaan

VTM OTTO HALMESVAARA                                                                                          29.250
Sosiaalitieteet
Polygeneettisen riskitiedon vaikutukset tunteisiin, kognitiivisiin tekijöihin
ja terveyskäyttäytymiseen

TM TERHI HANNOLA                                                                                                     29.250
Teologia
Syvät merkitykset tuotantoeläinten turvakotien työntekijöiden
vaihtoehtoisissa eläinsuhteissa

TtT PEKKA HAUTASAARI                                                                                              32.500
Terveystieteet
Liikunnan vaikutus sensorisen informaation käsittelyyn ihmisaivoissa

FM TOMMI HEIKKILÄ                                                                                                    29.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Dynaamisen viipalekuvauksen teoria ja menetelmät

KM OLLI-PEKKA HEINIMÄKI                                                                                        29.250
Kasvatustiede
Opiskelijoiden spontaanisti omaksumat funktionaaliset osallistumisen
roolit ja niiden merkitys luonnontieteiden yhteisöllisessä oppimisessa

DI SAMI HELANDER                                                                                                       29.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Tilastolliseen syvyyteen liittyvistä konsepteista funktionaaliselle aineistolle

FM IRINA HERNEAHO                                                                                                    29.250
Kielitieteet
Kielellisten resurssien järjestyneisyys ja hybridiys turvapaikka-
aktivistiverkoston blogiteksteissä

FM HEINI HYVÄRINEN                                                                                                   29.250
Ympäristötieteet
Jokien liettyminen ja teollisuuden päästöt jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) uhanalaisuuden syynä

FM ANNA-PAULIIINA IIVONEN                                                                                    29.250
Lääketiede – biolääketiede
Synnynnäisen aivolisäkkeen vajaatoiminnan uudet geenivirheet Suomessa

FT TEPPO JAKONEN                                                                                                        32.500
Kasvatustiede
Teknologiaintensiiviset kielenoppimisympäristöt: robottivälitteinen
osallistuminen luokkahuoneen vuorovaikutukseen

TkT MATTI JAVANAINEN                                                                                               32.500
Luonnontieteet
Monityydyttymättömien rasvahappojen vaikutus välittäjäainereseptorien
toimintaan sekä suorien että kalvovälitteisten vuorovaikutusten kautta

Bsc NIKO JOHANSSON                                                                                                   29.250
Biologia
Jäkälien sieni- ja leväosakkaiden leviäminen ja kohtaaminen uudella kasvupaikalla

FM HANNE JUNTUNEN                                                                                                  29.250
Taiteiden tutkimus
Kaupungin yön kokemuksen merkitysten ja metaforien kehitys 1500-1920 -luvuilla brittiläisessä kirjallisuudessa

FM JARI JÄRVI                                                                                                                  29.250
Luonnontieteet
Tekoälymenetelmän kehittäminen materiaalien atomirakenteen tutkimiseksi

FM JUULIA JÄRVINEN                                                                                                    29.250
Farmasia
Elimistön omien kuljetinproteiinien, L-tyypin aminohappokuljettimen 1 (LAT1)
ja glukoosin kuljetinproteiinin 1 (GLUT1) hyödyntäminen gliooman hoidossa

YTM SAARA-MAIJA KALLIO                                                                                          29.250
Viestintä- ja informaatiotieteet
Sharenting ja muuttuva medialapsuus

PsT SAMULI KANGASLAMPI                                                                                        32.500
Psykologia
Elämäkertamuistin toiminnan mittaaminen

YTT JULIA KATILA                                                                                                           32.500
Sosiaalitieteet
When love is not enough: Touch and affective practices as resources for
a successful romantic relationship

FM ROBERT KESÄLAHTI                                                                                                29.250
Biologia
Geneettisen leimautumisen tutkiminen männyllä

OTM EMMI KIANDER                                                                                                     29.250
Oikeustiede
Turvallisuuden suhde rikosoikeuteen

FM JUSSI KINNUNEN                                                                                                     29.250
Historia ja arkeologia
Turun keskiaikaisen kaupungin kartoitus arkeologisten kaupunkikaivaus-
löytöjen digitaalisen mallinnuksen avulla

KM, FM KATRI KLEEMOLA                                                                                            29.250
Kasvatustiede
Kriittinen ajattelu opintojen menestyksen avaimena: korkeakoulu-
opiskelijoiden kriittisen ajattelun laatu ja kehitys

TM SIRIA KOHONEN                                                                                                      29.250
Kulttuurien tutkimus
Mielen kognitiiviset prosessit varhaismodernin suomalaisen kansanlääkintä-
perinteen taustalla

OTM, VTK TANJA KOIVISTOINEN                                                                                29.250
Oikeustiede
Konsernin tarkoitus, konserniavustus ja johdon vastuu

LL EEVA KOKKO                                                                                                              29.250
Lääketiede – kliininen lääketiede
Primaarin aldosteronismin diagnostiikan ja hoitotulosten parantaminen
uusien hemodynaamisten ja hormonaalisten mittausten avulla

VTM KONSTANTINOS KOSTAS                                                                                   29.250
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Hannah Arendt, eettinen teknologinen hallinta ja tekoälyn prinsiippien ehdollistuneisuus

FM JOHANNA KUOKKALA                                                                                           29.250
Historia ja arkeologia
Kuninkaan nimissä, valtakunnan puolesta – Klas Kristersson Horn
käskynhaltijana 1500-luvun Viipurissa

DI, VTM EMMA-KAROLIINA KURKI                                                                           29.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Painotettujen normiepäyhtälöiden soveltaminen epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriassa

FM HEIKKI KÄMÄRÄINEN                                                                                            29.250
Historia ja arkeologia
Maaseudun yksityisten lainamarkkinoiden vakaus ja häiriöt ennen
pankkijärjestelmää

FT TIINA KÄPYLÄ                                                                                                            32.500
Taiteiden tutkimus
Rakkaudesta lajiin: suomalaisen musiikkiteollisuuden lähihistoria ja
nykyhetki naistoimijoiden silmin

FM NIINA KÄRKKÄINEN                                                                                               29.250
Ympäristötieteet
Jätevedenpuhdistamo pienten mikromuovien reittinä ympäristöön

FT ANNA LAITAKARI                                                                                                      30.500
Lääketiede – biolääketiede
Ei-alkoholiperäisen rasvamaksasairauden vaikutus maksan esisolujen erilaistumiskykyyn

HTM TUOMAS LAMMI                                                                                                   29.250
Sosiaalitieteet
Älykaupunki ja sen ontologinen analyysi

YTM TEEMU LARI                                                                                                            29.250
Filosofia
Pluralismi taloustieteessä ja sen seuraukset tutkimusperustaiselle
talouspolitiikalle

FT TOMAS LEHECKA                                                                                                       32.500 Kielitieteet
Mitä kaikki ”tietävät” kielestä? Kieltä ja kielellistä monimuotoisuutta koskevat harhakäsitykset ja ajatusmallit globaalissa yhteiskunnassa

FM IVANA LEINONEN                                                                                                    29.250
Kielitieteet
Monikielisyys ja kehollisuus resursseina monikulttuurisissa keskusteluissa

YTM PETRO LEINONEN                                                                                                 29.250
Sosiaalitieteet
Kasvupolitiikan ja ilmastopolitiikan yhteensovittamisen haasteet vuoden
2008 talouskriisin jälkeisessä Suomessa

FT ANNIINA LEIVISKÄ                                                                                                    32.500
Kasvatustiede
Demokratiakasvatus ja yhteisten poliittisten päämäärien tavoittelu
globaalien kriisien aikakaudella

LK JONNE LINTUNEN                                                                                                     29.250
Lääketiede – kliininen lääketiede
Adenosiinimodulaattorit, kalsiumkanavan salpaajat ja SSRI-lääkkeet
skitsofrenian hoidon lisälääkkeinä sekä niiden farmakogenetiikka

LT MINNA LUKKARINEN                                                                                               32.500
Lääketiede – kliininen lääketiede
FinnBrain Atopy – Maternal stress during pregnancy and the risk of atopic
disorders in the offspring

KTM JUHA LUUKKONEN                                                                                               29.250
Sosiaalitieteet
Töiden automatisaation vaikutus urapolkuihin ja henkiseen hyvinvointiin

FM PAAVO MANNINEN                                                                                                 29.250
Taiteiden tutkimus
Transferenssin käsite ja ilmeneminen kirjallisuudentutkimuksessa

PsM PINJA MARIN                                                                                                           29.250
Psykologia
Mikä saa ihmiset välittämään siitä, mikä on totta ja oikein? Kognition,
motivaation ja tieteen lukutaidon merkitys argumenttien arvioinnissa

Prov. ARTO MERIVAARA                                                                                               29.250
Farmasia
Biomateriaalien kylmäkuivaus lääketieteellisiin sovelluksiin

KTM LASSE MONONEN                                                                                                 29.250
Taloustieteet
Rationaalisuuden mittaamisen perusteet

TT ELAHEH MORADI                                                                                                      32.500
Tekniset tieteet
Datalähtöinen multimodaalisen datan mallinnus glioomissa

KM TONI MYLLYAHO                                                                                                     29.250
Psykologia
Perinnöllisen skitsofrenia-alttiuden ja kasvuympäristötekijöiden väliset
yhteydet adoptiolasten psykiatriseen sairastavuuteen

DI SASU MÄKELÄ                                                                                                            29.250
Lääketiede – kliininen lääketiede
Luonnonmukaisen lukemisen aivokorrelaatit magnetoenkefalografiaa
käyttäen sekä silmänliikkeistä johtuvien häiriösignaalien vaimentaminen

VTM MATTI NIKAMA                                                                                                      29.250
Filosofia
Vaalilupaukset filosofisesta näkökulmasta

FT RIIKKA NURMINEN                                                                                                   32.500
Lääketiede – biolääketiede
Periytyvien ja somaattisten muutosten yhteisvaikutukset syövässä

PsM VENLA OKKONEN                                                                                                  29.250
Psykologia
Training the brain: technologies of the self in the context of workplace
health-management practices

TM SINIPETRA PAATOLA                                                                                              29.250
Teologia
Raamattu ja pelimaailmat. Intertekstuaalinen analyysi pelisarjasta
Vampire the Masquerade

LT CAMILLA PASTERNACK                                                                                           32.500
Lääketiede – kliininen lääketiede
Ihokeliakiaan ja keliakiaan liittyvä sairastavuus ja sairaalapalveluiden käyttö

FM ANNA PELTOMÄKI                                                                                                  29.250
Kulttuurien tutkimus
Suomalaisen populaarimusiikkiperinnön paikat

KM MARIA PETÄJÄNIEMI                                                                                             29.250
Sosiaalitieteet
Kuljeskeleva tutkimus turvapaikanhakijuudesta ja odotuksesta

LL JUHO PIRHONEN                                                                                                       29.250
Lääketiede – biolääketiede
Haimasyövän rasva-aineenvaihdunnan karakterisointi

KT ANNUKKA PURSI                                                                                                      32.500
Kasvatustiede
Kenellä on oikeus surra? Lasten suru ja suremisen kulttuuriset käytännöt varhaiskasvatuksessa

DI JANNE PUUSTINEN                                                                                                   29.250
Luonnontieteet
III-V-Bi puolijohdeyhdisteiden valmistus optoelektronisiin komponentteihin

DI SANNA PÄIVÄRINTA-ANTIKAINEN                                                                       29.250
Tekniset tieteet
Kiertotalouden avulla uusia ympäristötuotteita – katalyysi, adsorptio ja
kestävyyden arviointi

YTM PIETA PÄÄLLYSAHO                                                                                             29.250
Filosofia
Häpeän eettinen merkitys antiikin kreikkalaisissa tragedioissa ja filosofiassa

VTM EMMA RIMPILÄINEN                                                                                            29.250
Sosiaalitieteet
Kurittomat kansalaiset ja vaatimattomat vieraat: Donbassin siirtolaiset
poliittisina toimijoina Ukrainassa ja Venäjällä

YTM TERHI RINTAMÄKI                                                                                                29.250
Sosiaalitieteet
Henkirikosruumiin matka rikospaikalta hautaan

FM HEIKKI ROSENHOLM                                                                                              29.250
Kulttuurien tutkimus
Kuoleman ja tunteiden tarkastelu kotimaisessa 1940- ja 1950-luvun
näytelmäelokuvassa

FM PEKKA ROUSU                                                                                                           29.250
Historia ja arkeologia
SDP:n vuoden 1917 toisten valtiopäivien kansanedustajat ja työväenliikkeen
rauhaan palaaminen sisällissodan jälkeen

KM VILLE RUUTIAINEN                                                                                                 29.250
Kasvatustiede
Varhaiskasvatuspalveluiden markkinoistuminen ja yksityistyminen

FM JENNI RYTILÄ                                                                                                            29.250
Filosofia
Pragmatistinen näkökulma matematiikan sosiaaliseen rakentumiseen

FT, dos. PÄIVI RÄISÄNEN-SCHRÖDER                                                                        32.500
Teologia
Uskonto, sukupuoli ja tunteet 1700-luvun jesuiittojen ja pietistien
lähetystyössä

FM EMMI RÄSÄNEN                                                                                                       29.250
Biologia
Eliöiden sopeutuminen lämpötilan vaihteluun ja sään ääri-ilmiöihin

VTM TOPI SAHA                                                                                                              29.250
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
”Jahti” – poliittinen skandaali medioituvassa yhteiskunnassa: 1980-luvun
korruptio-oikeudenkäynnit lehdistössä

FM LINDA SALMINEN                                                                                                    29.250
Luonnontieteet
Komposiitteja ja funktionaalisia materiaaleja polymeroituvista ioninesteistä

YTM, FM TUOMO-PAAVO SALOKAS                                                                           29.250
Filosofia
Roomalaisen retoriikan vaikutus politiikanteorian uudelleensyntyyn ja
kehitykseen 1100-luvun renessanssissa

VTM VILLE SAVOLAINEN                                                                                              29.250
Sosiaalitieteet
Hotellisiivous ja sen arvottamisen käytännöt

FM SINI SMOLANDER                                                                                                    29.250
Kielitieteet
Suomea toisena kielenään omaksuvien maahanmuuttajataustaisten lasten
tyypillinen ja poikkeava kielenkehitys

FM JAAKKO SOININEN                                                                                                  29.250
Biologia
Kasvien lajinsisäisen geneettisen monimuotoisuuden merkitys pölyttäjille

DI LIISA-IDA SORSA                                                                                                       29.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Matemaattiset koko sähkömagneettisen aallon mallinnus- ja inversio-
menetelmät pienten taivaankappaleiden tutkatomografiasovelluksissa

FM ANNIKA TAMMELA                                                                                                 29.250
Kulttuurien tutkimus
Sukupolvikokemuksen näkökulma musiikin henkilökohtaisiin merkityksiin
ja sen suhteutuminen ikäryhmän musiikilliseen arvomaailmaan

FM JENNI TOIKKANEN                                                                                                  29.250
Maatalous- ja metsätieteet
Hyönteisten pölytystehokkuus viljelykasveilla

KTM MARIKA TUOMELA-PYYKKÖNEN                                                                      29.250
Taloustieteet
Hankintakyvykkyydet isoissa infrahankkeissa

FM JOONAS VAKKILAINEN                                                                                          29.250
Kielitieteet
Suomen vokaalikvantiteetin rajat

FM SALLA VALTONEN                                                                                                   29.250
Luonnontieteet
Biologisten lääkkeiden tulevaisuus – uusien biologisten sitojien valitseminen
ja niiden ominaisuuksien tutkimiseen käytettävien määritysten kehittäminen

FT JENNI VARTIAINEN                                                                                                   32.500
Kasvatustiede
Kehittämistutkimus: pienten lasten luonnontieteiden tutkimuksellinen
oppiminen varhaiskasvatuksessa ja kodeissa sekä mobiilioppimisympäristön kehittäminen

TkT JAN VILJANEN                                                                                                          32.500
Luonnontieteet
Maaperän hiilivaraston optinen kartoitus

PsM LARI VIRTANEN                                                                                                      29.250
Psykologia
Luonnonmukaisten kokonaisvärihavaintojen muodostuminen ihmisen näköjärjestelmässä

FM ARTTURI YLINEN                                                                                                      29.250
Psykologia
Kognitiivisen kontrollin hermostollinen perusta luonnonmukaisissa
tilanteissa

FM JANI YLÖNEN                                                                                                            29.250
Kulttuurien tutkimus
Geneettiseen lisääntymisteknologiaan liittyvät eettiset kysymykset nykytieteiskirjallisuudessa