Myönnetyt nuoren tutkijan apurahat 2019

EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ MYÖNSI KOKOVUOTISEN TYÖSKENTELYAPURAHAN 98 TUTKIJALLE, YHTEENSÄ 2.875.750 EUROA

NUOREN TUTKIJAN APURAHAN (28.250 euroa ei-väitelleet ja 31.500 euroa väitelleet) SAIVAT:

FM LAURA-ELINA AHO                                                                                                        28.250
Taiteiden tutkimus
Kansallisuuden sukupuolittunut rakentuminen: Suomi-neidon representaatio Suomalaisen Teatterin ohjelmistossa 1872-1902

FT TUOMAS AIVELO                                                                                                             31.500
Biologia
Helsingin kaupunkirottaprojekti – monitieteinen tutkimushanke ihmisen ja
rottien yhteiselämästä

FM SARA ALA-HYNNILÄ                                                                                                     28.250
Historia ja arkeologia
Emotions and sibling relations in 17th century England

FT SALLI ANTTONEN                                                                                                           31.500
Kulttuurien tutkimus
Autenttisuus ja metamodernismi suomalaisessa populaarimusiikissa

FM SAMULI ARVOLA                                                                                                           28.250 Lääketiede – kliininen lääketiede
Luuston gammakuvauksen menetelmäkehitys

FM ANNA-MARIA BORSHAGOVSKI                                                                                  28.250
Biologia
Seksuaalikilpailun ja ympäristön valo-olosuhteiden vaikutukset naaraan seksuaalisignaaliin

FM BILLY BRAITHWAITE                                                                                                     28.250
Luonnontieteet
Artificial Intelligence in pharmacoepidemiological studies: investigations in
medication use in persons with Alzheimer’s Disease

LL AMY DICKINSON                                                                                                             28.250
Lääketiede – biolääketiede
Systeemibiologian keinoin uusia diagnostisia biomarkkereita suu- ja suunielun
syöpään

LT LAURA EKBLAD                                                                                                               31.500
Lääketiede – kliininen lääketiede
Aivoatrofiaan pohjautuvien Alzheimerin taudin alatyyppien biologisen perustan selvittäminen

PsM SELMA GAILY-LUOMA                                                                                                28.250
Psykologia
Itsemurhaa yrittäneiden kokemukset liittyen itsemurhayritykseen ja sen yhteydessä saatuun hoitoon

FT LEENA HAKOLA                                                                                                               31.500
Terveystieteet
Ravintotekijöiden ja virusten yhteisvaikutukset tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä

VTM OTTO HALMESVAARA                                                                                                28.250
Sosiaalitieteet
Geneettisen ja metabolisen riskitiedon vaikutukset tunteisiin, kognitiivisiin
tekijöihin ja terveyskäyttäytymiseen

ETM KAISA HIIPPALA                                                                                                          28.250
Lääketiede – biolääketiede
Ulosteenluovuttajalta eristetyt Bacteroidales-kantojen tuottamat anti-
inflammatoriset molekyylit

PhD TOMMI HIMBERG                                                                                                        31.500
Psykologia
Keholliset tunneprosessit ryhmän vuorovaikutuksessa

FT TERHI HONKOLA                                                                                                            31.500
Kielitieteet
Itämerensuomalaisten kansojen kontaktit kielitieteen valossa

KT, DI TELLERVO HÄRKKI                                                                                                   31.500
Kasvatustiede
Katseenseurantateknologian avulla uutta näkemystä yhteisölliseen luovaan ongelmanratkaisuun

FM JUHO IIPPONEN                                                                                                             28.250
Luonnontieteet
Trooppinen konvektio alapilvien ja ilmastoherkkyyden säätelijänä

TkT MATTI JAVANAINEN                                                                                                    31.500
Luonnontieteet
Monityydyttymättömien rasvahappojen vaikutus välittäjäainereseptorien
toimintaan sekä suorien että kalvovälitteisten vuorovaikutusten kautta

FM JARI JÄRVI                                                                                                                        28.250
Luonnontieteet
Tekoälymenetelmän kehittäminen materiaalien atomirakenteen tutkimiseksi

YTM SAARA-MAIJA KALLIO                                                                                                28.250
Viestintä- ja informaatiotieteet
Sharenting ja muuttuva medialapsuus

KTM, YTM LAURA KANGAS-MÜLLER                                                                               28.250
Sosiaalitieteet
Maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevät organisaatiot

FM HENRI KARTTUNEN                                                                                                      28.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Epälineaariseen yleistettyyn hyperboliseen jakaumaan perustuvan
aikasarjamallin tutkiminen ja kehittäminen

FM HANNA KARVONEN                                                                                                     28.250
Lääketiede – biolääketiede
ROR1-signaloinnin osallisuuden tutkiminen munasarjasyövän kemoresistenssissä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidetusta potilaskohortista

ETM RIIKKA KAUKONEN                                                                                                     28.250
Terveystieteet
Kodin ruokaympäristön ja päiväkoti-ikäisten lasten temperamentin ja
itsesäätelytaitojen yhteys ruokavalioon

FM ANASTASIA KHODYREVA                                                                                             28.250
Kulttuurien tutkimus
Uusi ”epäsopiva toinen”: eroavat feminiinisyydet, sukupuolten epätasa-arvo ja sopimattomuuden kapinallinen prosessi venäläisessä elokuvassa 2000-2010 luvuilla

FM VEIKKA KILPELÄINEN                                                                                                   28.250
Historia ja arkeologia
Helsinki ja sen rajaseudut toimijuuden tiloina n. 1770-1820

FM JUSSI-PEKKA KINNUNEN                                                                                             28.250
Historia ja arkeologia
Turun keskiaikaisen kaupungin kartoitus arkeologisten kaupunkikaivausten
digitaalisen mallinnuksen avulla

MSc. AAPO KIVINEN                                                                                                           28.250
Taloustieteet
Koulutus ja epätasa-arvo

FM JENNA KNUUTINEN                                                                                                      28.250
Luonnontieteet
Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio –
Ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuuden jätevesien biopuhdistuksessa

VTM PETTERI KOIVULA                                                                                                       28.250
Sosiaalitieteet
Aivoperäinen addiktio episteemisenä projektina: Implikaatiot toimijuuden rakentumiseen riippuvuushaitoista kärsivien parissa

FM ANNIKA KOPONEN                                                                                                       28.250
Lääketiede – biolääketiede
Oksisteroleja sitovan proteiinin (ORP2) tehtävät endoteelisolujen kolesteroli- ja fosfoinositidi aineenvaihdunnassa sekä verisuonten uudismuodostuksessa

FT JUHO KOPRA                                                                                                                    31.500
Terveystieteet
Valikoitumisharha ja sen vaikutukset 25:n vuoden aikana Kuopion Osteoporoosin Vaaratekijät ja Ehkäisy (OSTPRE) -tutkimuksessa

FM ANNAMARI KORHONEN                                                                                              28.250
Kielitieteet
Käännösviestintä tekstien tuottamisena: kääntämisen ja kirjoittamisen yhteiset ulottuvuudet

TkT ONERVA KORHONEN                                                                                                  31.500
Luonnontieteet
Konnektiivisuustilojen dynamiikka terveissä ja sairaissa ihmisaivoissa

FM VILJA KOSKI                                                                                                                    28.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Informaatioarvon soveltaminen järvien ja metsien suojelussa

FT EERIKA KOSKINEN-KOIVISTO                                                                                       31.500
Kulttuurien tutkimus
Ylirajaiset kohtalot: tutkimus perhehistorioista toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa

FM IVANA KOVACOVA                                                                                                        28.250
Kielitieteet
Monikielisyys ja kehollisuus resursseina monikulttuurisissa keskusteluissa

TT KATJA KUJANPÄÄ                                                                                                           31.500
Teologia
Kirjoitusten auktoriteetti ja varhaisten kristittyjen identiteetti

DI, VTM EMMA-KAROLIINA KURKI                                                                                   28.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Painotettujen normiepäyhtälöiden soveltaminen epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriassa

FT LIISA KUULA-PAAVOLA                                                                                                 31.500
Psykologia
Nuori, nukkuva ahdistunut: eri interventioiden sekä suolistobakteereiden
yhteydet uneen ja ahdistusoireisiin

VTM ANTTI KÄHÄRI                                                                                                             28.250
Sosiaalitieteet
Kasviksia, kalaa vai sokeria? Ruoan kulutuksen muutokset elinkaarissa ja
sukupolvien välillä

FM NIINA KÄRKKÄINEN                                                                                                     28.250
Ympäristötieteet
Jätevedenpuhdistamo pienten mikromuovien reittinä ympäristöön

PhD ANTTI LAHDENPERÄ                                                                                                   31.500
Luonnontieteet
Orgaaninen kemia – Enantioselektiiviset Kationi-kontrolloidut kytkentäreaktiot

DI MARKUS LAHIKAINEN                                                                                                   28.250
Tekniset tieteet
Valolla ohjattavat älykkäät pehmytrobotit

FM JAAKKO LAMMINPÄÄ                                                                                                   28.250
Kasvatustiede
Lasten käsityksiä tieteestä ja tieteen tekemisestä

TkT OLLI-VILLE LAUKKANEN                                                                                             31.500
Luonnontieteet
Mikrogeelien lineaarinen ja epälineaarinen viskoelastinen käyttäytyminen
öljy-vesi- ja ilma-vesi-rajapinnoilla

DI MARI LEHTI-POLOJÄRVI                                                                                                28.250
Tekniset tieteet
Uudenlaisen hybridikuvauksen kehitys bioteknologisiin sovelluksiin

FM SUVI LEHTONEN                                                                                                            28.250
Filosofia
Neurofenomenologinen tutkimus motorisesta oppimisesta: Intentionaalisuuden merkitys havainto-toiminta -syklissä

DI KATRI LEINO                                                                                                                    28.250
Tekniset tieteet
Morfologiaan pohjautuva ennustava tekstinsyöttö suomenkieliselle kosketusnäppäimistölle

DI NIKO LIETZÉN                                                                                                                  28.250
Matematiikka ja tietojenkäsittely
New approaches for analyzing multivariate and infinite dimensional data

FT TANJA LINNAVALLI                                                                                                        31.500
Psykologia
Toiminnanohjauksen taidot ja niiden hermostollinen perusta alakouluikäisillä
lapsilla

FM SEVERI LUOTO                                                                                                                28.250
Psykologia
Evolutionary theory meets literary Big Data: psycholinguistic sex differences
and sexual orientation differences in literary fiction

FT MARIA-VIOLA MARTIKAINEN                                                                                      31.500
Terveystieteet
Uuden nenäepiteelimallin kehittäminen hengitystiealtistumisen tutkimiseen

FT JELENA MEINILÄ                                                                                                             31.500
Ympäristötieteet
Carbon footprints of food purchases of Finnish consumers and optimization
of healthy and sustainable food baskets

FT SANTERI MIIHKINEN                                                                                                      31.500
Matematiikka ja tietojenkäsittely
Spectral properties of concrete operators on analytic function spaces

FM LINDA MOLIN-KARAKOC                                                                                             28.250
Kasvatustiede
Digitaaliset oppimisympäristöt vastasaapuneiden maahanmuuttajanuorten akateemisen ja monilukutaidon edistäjinä

FT PETRI MURTO                                                                                                                  31.500
Luonnontieteet
Polymeeripohjaiset radikaalit stabiileina säteilijöinä – valoa tehokkaasti doublet-viritystilalta

YTM KAISA MURTONIEMI                                                                                                  28.250
Taiteiden tutkimus
Kulttuurin ja taiteen arvottaminen 2010-luvun kulttuurikeskusteluissa

FT JUHO-ANTTI MÄKELÄ                                                                                                    31.500
Lääketiede – biolääketiede
Rusto-hiushypoplasian (RHH) rusto- ja luustomuutosten ja korkean syöpäriskin epigeneettiset taustatekijät

FM SUSANNA MÄKINEN                                                                                                    28.250
Kielitieteet
Karanneet orjat -ilmoitusten kielelliset piirteet amerikkalaisissa sanomalehdissä 1704-1865

FM JUUSO NIEMINEN                                                                                                         28.250
Kasvatustiede
Yliopistomatematiikan arviointiin liittyvät valtasuhteet

FT, dos. SAMI NUMMELIN                                                                                                 31.500
Luonnontieteet
Troijalaisia ja biohybridimateriaaleja syöpäterapiaan

TM SINIPETRA PAATOLA                                                                                                    28.250
Teologia
Raamattu ja pelimaailmat. Raamatun vaikutus roolipelisarjaan Vampire the
Masquerade ja roolipelaajien raamattukäsitykset

KTM KIMMO PALANNE                                                                                                      28.250
Taloustieteet
Ympäristöpolitiikkatoimenpiteiden vaikuttavuus ja tulonjaolliset vaikutukset

FM SINI PELTOKORPI                                                                                                          28.250
Psykologia
Näkömonivammaisten lasten ja heidän vanhempiensa välinen vuorovaikutus
ja sen tukeminen

VTM, FM PILVI POSIO                                                                                                          28.250
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Yhteisön jälleenrakennus, valta ja resilienssi Itä-Japanin katastrofin jälkeen
Yamamoton kylässä

FT JENNI PROKKOLA                                                                                                           31.500
Biologia
Happivajeen seuraukset kaloille vaihtelevassa ympäristössä

DI JANNE PUUSTINEN                                                                                                         28.250
Luonnontieteet
III-V-Bi puolijohdeyhdisteiden valmistus optoelektronisiin komponentteihin

FM OSKARI RANTALA                                                                                                         28.250
Taiteiden tutkimus
Sarjakuvan mediaaliset kerrontakeinot

KM PIHLA RAUTANEN                                                                                                        28.250
Kasvatustiede
Sosiaalinen tuki alakoulussa ja sen yhteys opiskeluimuun

FM JENNI RIIHIMÄKI                                                                                                           28.250
Kielitieteet
Euroopan Unionia koskeva kielenkäyttö Britannian parlamentissa ja lehdistössä

YTM HANNA-LEENA RISTIMÄKI                                                                                        28.250
Sosiaalitieteet
Yhteinen päätöksenteko työterveysneuvotteluissa: Vallan, oikeuksien ja
velvollisuuksien hajauttaminen vuorovaikutuksen keinoin

FM HEIKKI ROSENHOLM                                                                                                    28.250
Kulttuurien tutkimus
Kuolemanpelon ruumiillinen ilmaisu ja kokemus tunnekäytäntönä
suomalaisessa elokuvassa 1941-1955

LitM ILONA RUOTSALAINEN                                                                                             28.250
Psykologia
Fyysisen aktiivisuuden ja aerobisen kunnon yhteys kognitiivisten toimintojen
taustalla oleviin aivorakenteisiin ja aivotoimintaan

FM EMMI RÄSÄNEN                                                                                                             28.250
Biologia
Eliöiden sopeutuminen lämpötilan vaihteluun ja sään ääri-ilmiöihin

FT AARO SAHARI                                                                                                                  31.500
Historia ja arkeologia
Suomalaisen teknologisen hankeosaamisen muutos ja kulttuuri 1945-1995:
Sukupolvet, tarinat ja asiantuntemuksen kartuttaminen sotakorvauksista maailmanmarkkinoille

HLT ABDELHAKIM SALEM                                                                                                  31.500
Lääketiede – kliininen lääketiede
Immunoterapia kohtaa personoidun lääketieteen: Liikkuvan kielen
syöpäpotilaiden sytotoksisten T-solujen tutkiminen

D.Ph. MATTI SALMELA                                                                                                        31.500
Biologia
Suomalaiset metsät evoluution haasteiden mallina muuttuvassa ilmastossa

FM LINDA SALMINEN                                                                                                         28.250
Luonnontieteet
Komposiitteja ja funktionaalisia materiaaleja polymeroituvista ioninesteistä

YTM, FM TUOMO-PAAVO SALOKAS                                                                                 28.250
Filosofia
Ciceron retoristen teosten vaikutus poliittisen filosofian uudelleensyntyyn ja
kehitykseen 1100-luvun renessanssissa

YTM HANNU SALOMAA                                                                                                     28.250
Valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Suomen asevelvollisuudesta käytävä poliittinen keskustelu ja valtataistelu

VTM VILLE SAVOLAINEN                                                                                                    28.250
Sosiaalitieteet
Hotellisiivouksen ja sen arvottamisen käytännöt

FM ROBERT SEITOVIRTA                                                                                                     28.250
Taiteiden tutkimus
Kaksi äidinkieltä? Monikielisyyden ja -kulttuurisuuden merkitys identiteetin rakentumiselle

FM ELLI SELENIUS                                                                                                                28.250
Luonnontieteet
Plasmonit metalliklustereissa ja klusterisysteemeissä – muodon, koon ja
klusterien välisen etäisyyden vaikutus

FT PÄIVI SIRKIÄ                                                                                                                     31.500
Biologia
Ajoitus muuttuu – suhteet uusiksi: lintuyhteisöjen lajienväliset vuorovaikutukset

FM JAAKKO SIVONEN                                                                                                          28.250
Historia ja arkeologia
Patriotismin ja kansalaisuuden idean kehitys ja käsitteellinen muutos 1700-
luvun Preussissa

FM MATLEENA SOPANEN                                                                                                  28.250
Historia ja arkeologia
Maallikkosaarnaaja modernin murroksessa – Suomen evankelisluterilaisen
kirkon saarnalupatutkinto ja kansalaisyhteiskunnan rakentuminen vuosina
1869-1939

FM ESSI SYRÉN                                                                                                                      28.250
Taiteiden tutkimus
Destruktiivisuus saksalaisessa avantgardetaiteessa

FM ANNIKA TAMMELA                                                                                                       28.250
Kulttuurien tutkimus
Sukupolvikokemuksen näkökulma musiikin henkilökohtaisiin merkityksiin ja sen suhteutuminen ikäryhmän musiikilliseen arvomaailmaan

FT ANETTE TEITTINEN                                                                                                         31.500
Ympäristötieteet
Makean veden elinympäristöistä merellisiin: Mikrobiyhteisöihin vaikuttavat
tekijät havaintoihin perustuvan ja kokeellisen tutkimuksen keinoin

KM NETTA TIIPPANA                                                                                                           28.250
Kasvatustiede
Osallistavien oppimiskäytänteiden kehittäminen peruskoulussa ja niiden
sosiaalinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

FT MIKKO TIUSANEN                                                                                                          31.500
Biologia
Pölyttäjäyhteisön rakenteeseen ja toimintaan vaikuttavat tekijät –
Kuvantunnistuksen ja koneoppisen hyödyntäminen pölytysyhteisöjen kuvauksessa

FM JENNI TOIKKANEN                                                                                                        28.250
Maatalous- ja metsätieteet
Hyönteisten pölytystehokkuus viljelykasveilla

FT RIKU TUOVINEN                                                                                                             31.500
Luonnontieteet
Ultranopeat monihiukkaskorrelaatiot kvanttikuljetuksessa ja spektroskopiassa

FT AKU VENHOLA                                                                                                                31.500
Luonnontieteet
Himmeimpien kääpiögalaksien evoluutio – Kääpiöpopulaatiot Fornax-joukon ulkoreunoilla ja ympäristössä

VTT SATU VENÄLÄINEN                                                                                                      31.500
Sosiaalitieteet
Nuoret ja seksuaalinen häirintä: erot, merkitykset ja niiden neuvottelu monimuotoistuvassa yhteiskunnassa

FT REETTA VIRTAKOIVU                                                                                                      31.500
Lääketiede – biolääketiede
Clever-1 välitteinen immuunisäätely syövässä

FM MARKETTA VUOLA                                                                                                        28.250
Sosiaalitieteet
Kultakuume kansallispuistossa – voittajat ja häviäjät: Tapaustutkimus
Madagaskarin luonnonsuojelualueilla