Hakemuslomakkeen täyttöohjeet

Kokovuotiset työskentelyapurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat, kohdeapurahat

Hakemuslomakkeen tiedot täytetään suomeksi (liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä). Apurahaa ei voi hakea toisen henkilön puolesta.
Alla olevissa ohjeissa tarkennetaan vain joitakin hakemuslomakkeen kohtia, täytäthän siis kaikki lomakkeella pyydetyt tiedot mahdollisuuksien mukaan
(*-merkityt kohdat lomakkeella ovat pakollisia tietoja).

HAKEMUKSEN LOMAKESIVUT
Hakija
Hakemus
Rahoitus
Yhteenveto
Liitteet

HAKIJA

Nimi*
Sukunimi ja etunimi omiin kohtiinsa, kuten pyydetään.

Oppiarvo*
Käytössä oleva lyhenne oppiarvosta (esim. FM, KTM, PsT, PhD tms.).

Syntymäaika
Muodossa pp.kk.vvvv

Sukupuoli
Kysymme hakemuslomakkeella hakijan sukupuolta ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Vastausta ei yksilöidä millään tavalla hakijaan ja sen vuoksi valittu vaihtoehto ei myöskään näy varsinaisella hakemuslomakkeella (pdf).

Sähköposti*
Tähän kohtaan merkitään vain yksi toimiva ja oikeassa muodossa oleva sähköpostiosoite ilman ylimääräisiä merkkejä ja kommentteja. Tieto päätöksistä lähetetään sähköpostitse ja osoitetiedot kerätään järjestelmästä automaattisesti. Jos sähköpostiosoite on virheellinen, säätiö ei takaa ilmoituksen perilletuloa.

HAKEMUS

Apurahatyyppi*
Hakemuslomakkeella on mahdollista valita vain yksi seuraavista vaihtoehdoista:

KOKOVUOTINEN TYÖSKENTELYAPURAHA, 12 kk

Haettava rahoitus on tarkoitettu*
Rasti merkitään siihen kohtaan, mihin haettava rahoitus on tarkoitettu:
Väitöskirjatutkimukseen
Post doc -tutkimukseen
Muuhun, mihin? (tähän kirjoitetaan rahoituksen tarkoitus)*

Väitellyt
Tähän kohtaan merkitään rasti, mikäli:
hakija on jo väitellyt
TAI
hakija pystyy liittämään hakemukseensa kopion/todistuksen väittelyluvasta hakuajan päättymiseen (15.2.) mennessä. Väitelleen suuruista apurahaa (37 000 €) on mahdollista tällöin hakea, vaikka ei olisi vielä väitellyt. Mikäli apuraha myönnetään, voi apurahakauden aloittaa vasta, kun apurahansaaja on väitellyt.

Jos vahvistusta väittelyluvasta ei ole toimitettu, voi apurahaa hakea post doc -tutkimukseen, mutta mahdollinen myöntöpäätös tehdään ei-väitelleen suuruisena (34 000 €) eikä myönnettyä summaa voida jälkikäteen enää muuttaa. Tällöin ei merkitä rastia tähän kohtaan.

Väitöspäivämäärä*
Tämä osio tulostuu hakemuslomakkeelle, mikäli hakija on rastittanut kohdan ’Väitellyt’. Tähän kohtaan merkitään väitöspäivämäärä (muodossa pp.kk.vvvv). Mikäli väitöspäivämäärää ei ole vielä vahvistettu, merkitään tähän sen kuukauden viimeinen päivä, jolloin väitös todennäköisimmin toteutuu.

Vuoden 2024 haku:
Post doc -tutkimus (0–4 vuotta väitöksestä): 16.2.2020 tai sen jälkeen väitelleet
Post doc -tutkimus (4–15 vuotta väitöksestä): 16.2.2009–15.2.2020 välisenä aikana väitelleet

Haen tällä hakemuksella Emil Aaltosen Säätiön aiemmin rahoittaman kokovuotisen työskentelyapurahan 2. vuotta
Tähän laitetaan rasti, mikäli hakija on saanut aiemmin kokovuotisen työskentelyapurahan, 1. vuosi (aiemmin Nuoren tutkijan apuraha, 1. vuosi). Mikäli hakijalle on myönnetty aiempi apuraha 1-vuotisena, tätä kohtaa ei rastiteta.

Haen tällä hakemuksella Emil Aaltosen Säätiön aiemmin rahoittaman kokovuotisen työskentelyapurahan 3. vuotta
Tähän laitetaan rasti, mikäli hakija on saanut aiemmin kokovuotisen työskentelyapurahan, 2. vuosi (aiemmin Nuoren tutkijan apuraha, 2. vuosi). Mikäli hakijalle on myönnetty aiempi apuraha 1-vuotisena, tätä kohtaa ei rastiteta.

Haen tällä samalla hakemuksella myös osavuotista työskentelyapurahaa
Valitsemalla tämän kohdan hakija hakee ensisijaisesti kokovuotista työskentelyapurahaa ja toissijaisesti osavuotista työskentelyapurahaa lyhyempiaikaiseen tutkimustyöhön.

Työskentelyjakso (osavuotinen, 4–10 kk)*
Mikäli hakija on rastittanut edellä mainitun kohdan ’Haen tällä samalla hakemuksella myös osavuotista työskentelyapurahaa’, tulee tämä osio automaattisesti hakemuslomakkeelle. Tähän kohtaan tulee merkitä kuukaudet, mille ajalle osavuotista työskentelyapurahaa haetaan (4–10 kk).

OSAVUOTINEN TYÖSKENTELYAPURAHA, 4–10 kk
(vain väitöskirjatyöntekijät)

Työskentelyjakso (osavuotinen, 4–10 kk)*
Tähän kohtaan tulee merkitä kuukaudet, mille ajalle osavuotista työskentelyapurahaa haetaan (4–10 kk).

KANNUSTUSAPURAHA

Haettava rahoitus on tarkoitettu*
Rasti merkitään siihen kohtaan, mihin haettava rahoitus liittyy:
Väitöskirjatutkimukseen
Post doc -tutkimukseen
Muuhun, mihin? (tähän kirjoitetaan rahoituksen tarkoitus)*

KOHDEAPURAHA

Haettu summa*
Tähän kohtaan merkitään haetun kohdeapurahan summa. Kohdeapurahaa voi hakea enintään 5 000 €. Kustannusarvio tulee eritellä tarkemmin hakemuslomakkeen kohdassa ’Yhteenveto – Kustannusarvio kuluista (vain kohdeapurahat)’.

Haettava rahoitus on tarkoitettu*
Rasti merkitään siihen kohtaan, mihin haettava rahoitus liittyy:
Väitöskirjatutkimukseen
Post doc -tutkimukseen
Muuhun, mihin? (tähän kirjoitetaan rahoituksen tarkoitus)*

Käyttötarkoitus*
Tähän kohtaan merkitään haetun apurahan käyttötarkoitus (esim. matka-apuraha).

TEOLLISEN KULTTUURIN TUTKIMUSRAHASTO/HAETTAVA APURAHATYYPPI

Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston kokovuotiset työskentelyapurahat (vain yksivuotisia), osavuotiset työskentelyapurahat sekä kannustus- ja kohdeapurahat (ks. em. apurahatyyppien täyttöohjeet).

Tutkimuksen aihe*
Tutkimuksen aihe merkitään suomeksi (julkaistavissa oleva, otsikonomaisesti).

Tieteenala (ensisijainen)*
Valikosta valitaan se tieteenala, johon tutkimus ensisijaisesti kuuluu.

Tieteenala (valinnainen)
Mikäli tutkimus on monitieteinen, voi toisen tieteenalan valita tästä valikosta.

Tutkimuspaikka*
Valikosta valitaan se tutkimuspaikka, missä tutkimusta tehdään. Jos tutkimuspaikkaa ei ole mainittu listassa, valitaan kohta ’Muu yliopisto tai tutkimuslaitos, mikä?’ ja tutkimuspaikka merkitään tämän valikkoruudun alapuolella olevaan tyhjään ruutuun.

Sitoudun noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä
Hakiessaan apurahaa Emil Aaltosen Säätiöltä hakija sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimuksessaan.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyvä tieteellinen käytäntö / HTK-ohje (pdf).

Mahdollisten suosittelijoiden/lausunnonantajien yhteystiedot
Tiedot merkitään pyydetyn mukaisesti. Lausunnonantajan yhteystietoja pyydetään vain mahdollisesti tarvittavia lisätietoja varten. Vaikka hakija on lisännyt lausunnonantajan tiedot hakemukseensa, ei järjestelmä lähetä erillistä ilmoitusta kyseiselle henkilölle, vaan hakijan tulee itse pyytää ko. henkilöä toimittamaan mahdollinen lausunto säätiölle. Lausunnonantajan tulee täyttää sähköinen lausuntolomake viimeistään 20.2. mennessä säätiön lausuntojärjestelmän kautta (saatavana myös englanninkielisenä).

Lausunnonantaja ei tarvitse erillistä tunnistetta, vaan lausuntolomakkeelle tulee merkitä sen apurahanhakijan nimi, kenestä lausunnon antaa. Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka hakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Sähköpostilla, postitse tai myöhässä toimitettuja lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Jos lausunnonantaja on antanut lausuntonsa suoraan hakijalle, sen voi liittää hakemukseen hakuaikana (15.2. asti).

Kokovuotiseen ja osavuotiseen työskentelyapurahahakemukseen sekä kannustusapurahahakemukseen liittyvän lausunnon antaa hakijan apurahahankkeeseen perehtynyt henkilö (esim. väitöskirjatyön ohjaaja). Kohdeapurahojen osalta lausuntoa ei välttämättä tarvitse toimittaa. Myöskään muiden apurahatyyppien osalta lausunnot eivät ole pakollisia, mutta kuitenkin merkittäviä. Enintään kaksi lausuntoa on yleensä riittävä määrä.

RAHOITUS

Aikaisemmin, viimeisen viiden vuoden aikana saadut apurahat
Tähän kohtaan merkitään kaikki saadut apurahat viimeisen viiden vuoden ajalta. Merkitse seuraavat tiedot:

  • Myöntövuosi (minä vuonna apuraha on myönnetty)
  • Apurahan käyttö/ajanjakso (milloin apuraha käytetään/on käytetty)
  • Apurahan myöntäjä
  • Sama tutkimus (onko kyseessä sama tutkimus kuin tässä hakemuksessa, Kyllä/Ei)*
  • Käyttötarkoitus (esim. työskentelyapuraha, matka-apuraha)
  • Määrä € ja/tai kk (esim. 14 550 €/ 6 kk)

Tutkimuksen kokonaisrahoitus*
Tämän osion avulla tulisi saada kokonaiskuva tutkimuksen rahoituksesta. Kerro lyhyesti tutkimuksen kokonaisrahoituksesta: onko kyseistä tutkimusta rahoitettu aiemmin, jos on, niin millä ajalla ja kuinka paljon. Mikäli tutkimusta on tehty palkkarahoituksella tai tutkimusta ei ole aiemmin rahoitettu, pelkkä maininta näistä riittävät.

Muut ratkaisemattomat rahoitushakemukset
Vireillä olevat apurahahakemukset merkitään tähän. Merkitse seuraavat tiedot:

  • Haetun apurahan myöntäjä (esim. Suomen Akatemia)
  • Sama tutkimus (onko kyseessä sama tutkimus kuin tässä hakemuksessa, Kyllä/Ei)*
  • Käyttötarkoitus (mihin tarkoitukseen ko. apurahaa on haettu)
  • Määrä (€) ja/tai kk (esim. 5 000 €/ 2 kk)

Apurahojen käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi Emil Aaltosen Säätiölle (apurahat@emilaaltonen.fi), samoin siirtymisestä palkalliseksi jatko-opiskelijaksi.

YHTEENVETO

Rahoitustarpeen ajankohta*
Tähän kohtaan merkitään arvioitu ajankohta, milloin apuraha on tarkoitus käyttää/mille ajalle apurahaa haetaan (esim. 9/2024–8/2025).

Tutkimussuunnitelman tiivistelmä/apurahan käyttötarkoitus suomeksi*
Työskentelyapurahat: tiivistelmä/johdanto tutkimuksesta
Kannustusapurahat: tiivistelmä/johdanto tutkimuksesta ja apurahan käyttötarkoitus
Kohdeapurahat: apurahan käyttötarkoitus ja selvitys siitä, miten käyttötarkoitus liittyy omaan tutkimustyöhön

“Mitä?”, “Miksi?” ja “Miten?” Yhteenveto-osiossa hakijan tulisi tiivistää, mitä tutkitaan sekä selvittää tutkimuksen tavoite ja menetelmät. Yhteenvedon avulla tulisi siis saada tiivistetysti kokonaiskuva hankkeesta.

Tiivistelmän tulee olla suomenkielinen (varsinainen tutkimussuunnitelma voi olla englanninkielinen).

Kustannusarvio kuluista (vain kohdeapurahat)*
Mikäli hakija on valinnut apurahatyypiksi ’Kohdeapuraha’, tulostuu hakemuslomakkeelle automaattisesti tämä osio, joka näkyy yhteenvetosivun alalaidassa. Valitse ’Lisää uusi’ ja merkitse pyydetyt tiedot taulukkoon:
Kulu (esim. lennot) ja määrä euroissa (esim. 200). Lisää uusi kulu valitsemalla ’Lisää uusi’. Mikäli sinulla on erillinen kustannusarvio liitteenä, lisää tähän osioon kuitenkin suuntaa antavat tiedot kuluista. Merkitse summat täysinä euroina.

LIITTEET*

Liitetiedostojen tulee olla pdf-muodossa. Muun tyyppisiä liitteitä hakemukseen ei voi liittää. Liitteet voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Järjestelmä antaa virheilmoituksen, mikäli yhtään liitettä ei ole lisätty hakemukselle.

Tutkimussuunnitelma (yksityiskohtainen, 1–10 sivua); kohdeapurahojen osalta matkasuunnitelma ja selvitys, miten matka liittyy hakijan tutkimukseen tai muu käyttötarkoitusta kuvaava/selvittävä suunnitelma.
Ansioluettelo (jossa olisi hyvä mainita myös pääaineen (-eiden) arvosana(t), mikäli sellaiset ko. tieteenalalla annetaan; voi myös toimittaa erillisen todistuskopion).
Julkaisuluettelo (viiden viimeisen vuoden julkaisut). Jos julkaisuja ei ole tai niitä on vain muutama, voi ne merkitä myös esim. tutkimussuunnitelmaan tai ansioluetteloon.
Selvitys – Emil Aaltosen Säätiön aiemmin myönnetyn apurahan käyttöselvitys, mikäli sitä ei ole vielä toimitettu. Tämän lisäksi ko. selvitys tulee toimittaa myös erillisellä selvityslomakkeella apurahojen verkkopalvelussa. Jos apurahakausi/apurahan käyttö on hakuvaiheessa kesken, tulee hakemuksessa selvittää apurahan siihenastinen käyttö ja tutkimuksen edistyminen, eikä erillistä selvitystä toimiteta verkkopalvelun kautta vielä tässä vaiheessa. Apurahan loppuselvitys toimitetaan erillisellä selvityslomakkeella vasta kahden kuukauden kuluessa apurahakauden/apurahan käytön päättymisestä.
Lausunto – Hakija pyytää lausunnonantajaa toimittamaan lausunnon suoraan Emil Aaltosen Säätiölle sähköisen lausuntojärjestelmän kautta 20.2. mennessä. Lausuntojärjestelmä sulkeutuu klo 23:59:59 Suomen aikaa (tarkemmat ohjeet kohdassa ’Mahdollisten suosittelijoiden/lausunnonantajien yhteystiedot’).  Jos hakija on kuitenkin saanut lausunnon itselleen liitettäväksi hakemukseen, voi sen liittää hakemukseen hakuajan päättymiseen 15.2. asti.
Muut (mahdolliset muut hakemuksen kannalta oleelliset liitteet, jotka voi nimetä niitä kuvaavalla tavalla)

 

Siirry sivun alkuun